คณาจารย์ ฝ่ายบริหารและบุคลากร


ผู้บริหารภาควิชา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย

ผู้บริหารประจำภาควิชาคณิตศาสตร์


ณัฐกร สุคันธมาลา

หัวหน้าภาควิชา
รศ. ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา
Assoc. Prof. Dr. Nattakorn Sukantamala

Email:
ข้อมูลเพิ่มเติม >>
สายตรงหัวหน้าภาค

ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

รองหัวหน้าภาควิชา
รศ. ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
Assoc. Prof. Dr. Thaned Rojsiraphisal

Email:
ธีระพงษ์ สุขสำราญ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย
รศ. ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ
Assoc. Prof. Dr. Teerapong Suksumran

Email:
ณัฐวัชร์ สนธิชัย

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ผศ. ดร. ณัฐวัชร์ สนธิชัย
Asst. Prof. Dr. Nattawat Sontichai

Email:
ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ
ผศ. ดร. ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์
Asst. Prof. Dr. Thongchai Dumrongpokaphan

Email:
ปรียานุช โหนแหยม

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการเงิน
ผศ. ดร. ปรียานุช โหนแหยม
Asst. Prof. Dr. Preeyanuch Honyam

Email:
เป็นหญิง โรจนกุล

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ
ผศ. ดร. เป็นหญิง โรจนกุล
Asst. Prof. Dr. Penying Rochanakul

Email:

คณาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี

ศ. ดร. สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
Prof. Dr. Sorasak Leeratanavalee

Email:
สุเทพ สวนใต้

ศ. ดร. สุเทพ สวนใต้
Prof. Dr. Suthep Suantai

Email:
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กฤษฎา สังขนันท์

รศ. ดร. กฤษฎา สังขนันท์
Assoc. Prof. Dr. Kritsada Sangkhanan

Email:
กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์

รศ. ดร. กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์
Assoc. Prof. Dr. Kanyuta Poochinapan

Email:
จูลิน ลิคะสิริ

รศ. ดร. จูลิน ลิคะสิริ
Assoc. Prof. Dr. Chulin Likasiri

Email:
ณัฐกร สุคันธมาลา

รศ. ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา
Assoc. Prof. Dr. Nattakorn Sukantamala

Email:
หัวหน้าภาควิชา
ธนดล ชาวบ้านเกาะ

รศ. ดร. ธนดล ชาวบ้านเกาะ
Assoc. Prof. Dr. Tanadon Chaobankoh

Email:
ธีระพงษ์ สุขสำราญ

รศ. ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ
Assoc. Prof. Dr. Teerapong Suksumran

Email:
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย
ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล

รศ. ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
Assoc. Prof. Dr. Thaned Rojsiraphisal

Email:
รองหัวหน้าภาควิชา
นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์

รศ. ดร. นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์
Assoc. Prof. Dr. Narawadee Phudolsitthiphat

Email:
บัญชา ปัญญานาค

รศ. ดร. บัญชา ปัญญานาค
Assoc. Prof. Dr. Bancha Panyanak

Email:
ปรารถนา ใจผ่อง

รศ. ดร. ปรารถนา ใจผ่อง
Assoc. Prof. Dr. Pradthana Jaipong

Email:
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์

รศ. ดร. ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
Assoc. Prof. Dr. Piyapong Niamsup

Email:
ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม
ภักดี เจริญสวรรค์

รศ. ดร. ภักดี เจริญสวรรค์
Assoc. Prof. Dr. Phakdi Charoensawan

Email:
มรกต เก็บเจริญ

รศ. ดร. มรกต เก็บเจริญ
Assoc. Prof. Dr. Morrakot Khebchareon

Email:
วรรณศิริ วรรณสิทธิ์

รศ. ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
Assoc. Prof. Dr. Wannasiri Wannasit

Email:
วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์

รศ. ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
Assoc. Prof. Dr. Watchareepan Atiponrat

Email:
วารุนันท์ อินถาก้อน

รศ. ดร. วารุนันท์ อินถาก้อน
Assoc. Prof. Dr. Warunun Inthakon

Email:
สมชาย ศรียาบ

รศ. ดร. สมชาย ศรียาบ
Assoc. Prof. Dr. Somchai Sriyab

Email:
สมลักษณ์ อุตุดี

รศ. ดร. สมลักษณ์ อุตุดี
Assoc. Prof. Dr. Somlak Utudee

Email:
สันติ ทาเสนา

รศ. ดร. สันติ ทาเสนา
Assoc. Prof. Dr. Santi Tasena

Email:
สายัญ ปันมา

รศ. ดร. สายัญ ปันมา
Assoc. Prof. Dr. Sayan Panma

Email:
อรรถพล แก้วขาว

รศ. ดร. อรรถพล แก้วขาว
Assoc. Prof. Dr. Attapol Kaewkhao

Email:
อัญชลี เข็มเพ็ชร์

รศ. ดร. อัญชลี เข็มเพ็ชร์
Assoc. Prof. Dr. Anchalee Khemphet

Email:
เบน วงศ์สายใจ

รศ. ดร. เบน วงศ์สายใจ
Assoc. Prof. Dr. Ben Wongsaijai

Email:
กมลวรรณ ก่อเจริญ

ผศ. ดร. กมลวรรณ ก่อเจริญ
Asst. Prof. Dr. Kamonwan Kocharoen

Email:
ขวัญชนก ไชยชนะ

ผศ. ดร. ขวัญชนก ไชยชนะ
Asst. Prof. Dr. Khuanchanok Chaichana

Email:
ชัยพร ตั้งทอง

ผศ. ดร. ชัยพร ตั้งทอง
Asst. Prof. Dr. Chaiporn Thangthong

Email:
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณัฐพล พลอยมะกล่ำ

ผศ. ดร. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ
Asst. Prof. Dr. Dexz Ploymaklam

Email:
ณัฐวัชร์ สนธิชัย

ผศ. ดร. ณัฐวัชร์ สนธิชัย
Asst. Prof. Dr. Nattawat Sontichai

Email:
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์

ผศ. ดร. ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์
Asst. Prof. Dr. Thongchai Dumrongpokaphan

Email:
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ
ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

ผศ. ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
Asst. Prof. Dr. Thanasak Mouktonglang

Email:
ธีรนุช บุนนาค

ผศ. ดร. ธีรนุช บุนนาค
Asst. Prof. Dr. Dhiranuch Bunnag

Email:
ธีรนุช สืบเจริญ

ผศ. ดร. ธีรนุช สืบเจริญ
Asst. Prof. Dr. Teeranush Suebcharoen

Email:
นวินดา ฉัตรสกุลพรหม

ผศ. ดร. นวินดา ฉัตรสกุลพรหม
Asst. Prof. Dr. Nawinda Chutsagulprom

Email:
ปรียานุช โหนแหยม

ผศ. ดร. ปรียานุช โหนแหยม
Asst. Prof. Dr. Preeyanuch Honyam

Email:
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายการเงิน
ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

ผศ. ดร. ปิยฉัตร ศรีประทักษ์
Asst. Prof. Dr. Piyashat Sripratak

Email:
ภรัณยู จันทร

ผศ. ดร. ภรัณยู จันทร
Asst. Prof. Dr. Pharunyou Chanthorn

Email:
ภาคภูมิ  เพ็ชรประดับ

ผศ. ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
Asst. Prof. Dr. Parkpoom Phetpradap

Email:
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายการศึกษาตลอดชีวิตและสหกิจศึกษา
รุจิรา อุ่นเจริญ

ผศ. ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ
Asst. Prof. Dr. Rujira Ouncharoen

Email:
คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล
วรพงศ์ ฟูปินวงศ์

ผศ. ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์
Asst. Prof. Dr. Worapong Fupinwong

Email:
ศุภณัฐ ชัยดี

ผศ. ดร. ศุภณัฐ ชัยดี
Asst. Prof. Dr. Supanut Chaidee

Email:
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ศุภลักษณ์ โพธิ

ผศ. ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ
Asst. Prof. Dr. Supaluk Phothi

Email:
สมภพ มูลชัย

ผศ. ดร. สมภพ มูลชัย
Asst. Prof. Dr. Sompop Moonchai

Email:
สุทธิดา วงศ์แก้ว

ผศ. ดร. สุทธิดา วงศ์แก้ว
Asst. Prof. Dr. Suttida Wongkaew

Email:
สุปรีดี แดงสกุล

ผศ. ดร. สุปรีดี แดงสกุล
Asst. Prof. Dr. Supreedee Dangskul

Email:
หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล

ผศ. ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
Asst. Prof. Dr. Hatairat Yingtaweesittikul

Email:
เฉลิมพล บุญปก

ผศ. ดร. เฉลิมพล บุญปก
Asst. Prof. Dr. Chalermpon Bunpog

Email:
เป็นหญิง โรจนกุล

ผศ. ดร. เป็นหญิง โรจนกุล
Asst. Prof. Dr. Penying Rochanakul

Email:
ประธานหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี
เอกชัย ทวินันท์

ผศ. ดร. เอกชัย ทวินันท์
Asst. Prof. Dr. Ekkachai Thawinan

Email:
ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ขวัญชัย กันไว

อ. ดร. ขวัญชัย กันไว
Dr. Khwanchai Kunwai

Email:
วันเฉลิม สุขภิการนนท์

อ. ดร. วันเฉลิม สุขภิการนนท์
Dr. Wanchalerm Sucpikarnon

Email:

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

กิตศิริ จันทนุปาน

ว่าที่ ร.ต. หญิง กิตศิริ จันทนุปาน
Acting Sub Lt. Kitsiri Chuntanupan

Email:
ฐิติมาพร  ปู่ด้วง

นาง ฐิติมาพร ปู่ด้วง
Mrs. Thitimaporn Pooduang

Email:
ฐิติรัตน์  ทิพยมหิงษ์

น.ส. ฐิติรัตน์ ทิพยมหิงษ์
Miss Thitirat Tippayamahing

Email:
นิพนธ์ กิตติปภัสสร

นาย นิพนธ์ กิตติปภัสสร
Mr. Nipon Kittipapasson

Email:
วรินทร์พร ดวงคำ

น.ส. วรินทร์พร ดวงคำ
Miss Warinporn Doungkham

Email:
อำนาจ ริมพนัสสัก

นาย อำนาจ ริมพนัสสัก
Mr. Amnat Rimphanatsak

Email:

นักวิจัยประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

จาตุรนต์  วัฒนาพันธ์

ดร. จาตุรนต์ วัฒนาพันธ์
Dr. Jaturon Wattanapan

Email:
รวีโรจน์ ศุภรตุลธร

ดร. รวีโรจน์ ศุภรตุลธร
Dr. Raweerote Suparatulatorn

Email:
ศุภารัตน์  เกษรพรม

ดร. ศุภารัตน์ เกษรพรม
Dr. Suparat Kesornprom

Email:


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280