ผศ. ดร.ชัยพร ตั้งทอง

Asst. Prof. Dr. Chaiporn Thangthong

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


Room

MB2308D

Telephone

053-943326 # 147

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538

Research Area


 Mathematical Modeling

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Thangthong C., Charoensawan P., Dangskul S., Phudolsitthiphat N., Common Best Proximity Point Theorems in JS-Metric Spaces Endowed with Graphs, Journal of Function Spaces, 2021, (2021),5524494.

2.) Thangthong C., Charoensawan P., Some common fixed point theorem for geraghty’s type contraction mapping with two T-metrics in T-metric spaces with graph, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),733-743.

3.) Thangthong C., Charoensawan P., Common fixed point theorems for some admissible contraction mapping in JS-metric spaces, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),257-271.

4.) Thangthong C., Khemphet A., Coincidence Point Theorems for (α,β,γ)-Contraction Mappings in Generalized Metric Spaces, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2018, (2018),4053478.

5.) Thangthong C., Charoensawan P., Coupled coincidence point theorems for a (β, g)-ψ-contractive mapping in partially ordered g-metric spaces, Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),43-61.

6.) Charoensawan P., Thangthong C., (G, F)-Closed set and tripled point of coincidence theorems for generalized compatibility in partially metric spaces, Journal of Inequalities and Applications, 2014, (2014),245.

7.) Thangthong C., Charoensawan P., Coupled coincidence point theorems for a φ-contractive mapping in partially ordered G-metric spaces without mixed g-monotone property, Fixed Point Theory and Applications, 2014, (2014),128.

8.) Charoensawan P., Thangthong C., On coupled coincidence point theorems on partially ordered G-metric spaces without mixed g-monotone, Journal of Inequalities and Applications, 2014, (2014),150.

Other Information


  • ได้รับรางวัลช้างทองคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280