ผศ. ดร.กมลวรรณ ก่อเจริญ

Asst. Prof. Dr. Kamonwan Kocharoen

อาจารย์


Room

MB2228

Telephone

053-943326 # 154

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

Research Area


 Mathematical Modeling

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Kocharoen K., Control of bifurcations of skeletal muscle model using washout filters in periodic paralysis and myotonia patients, Chiang Mai Journal of Science, 43, (2016),1182-1191.

2.) Kocharoen K., Bell J., Lenbury Y., Dynamical analysis of a model of skeletal muscles with myotonia or periodic paralysis, Nonlinear Studies, 18, (2011),417-435.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280