วิสัยทัศน์


ปณิธานของภาควิชาคณิตศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาตร์ได้ยึดถือตามปณิธานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวมมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นแหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย และถ่ายทอดความรู้ ตามหลักแห่งเสรีภาพทางวิชาการ โดยยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยุกต์ เผยแพร่ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม

 

ปรัชญาของภาควิชาคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นรากฐานสำคัญทางวิทยาศาสตร์ และ สาขาอื่น ๆ ดำเนินไปบนพื้นฐานของการแสวงหาความจริงอย่างมีระบบ และ มีเหตุมีผล ผ่านกระบวนการทางความคิด ค้นคว้าและวิจัย เพื่อนำมาซึ่งองค์ความรู้ และ ทฤษฎีใหม่ ๆ ทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ในฐานะองค์กรการศึกษา จักต้องใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่แล้วและพึงแสวงหาใหม่ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างความก้าวหน้าทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปผลิตนักคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ จริยธรรม และคุณธรรม มีการวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพในระดับสากล มีการบริหารจัดการที่ดี

 

วิสัยทัศน์ (พ.ศ. 2563 - 2567)

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข

 

พันธกิจ (พ.ศ. 2563 - 2567)

  1. จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในภาควิชาและนอกภาควิชา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการ
  2. ดำเนินการวิจัยภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในภาควิชาและนอกภาควิชา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการวิจัยในสาขาวิชาเดียวกันและการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ เศรษฐกิจ สังคมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  3. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ชุมชนและสังคมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของภาควิชา  โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงทางวิชาการ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
  4. ร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของท้องถิ่นภาคเหนือ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280