กิจกรรมวิจัย


เกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์


ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่หลักสูตรที่มีนักศึกษาผู้ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยจากศูนย์ฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาคณิตศาสตร์กำหนดระเบียบการใช้เงินดังกล่าวดังนี้  1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาในการเสนอผลงาน และ/หรือ เข้าร่วมในที่ประชุมทางวิชาการ (ดาวน์โหลดเอกสาร) นักศึกษาแต่ละคนสามารถขอรับการสนับสนุนได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยกรณีที่ขอรับการสนับสนุน 2 ครั้งจะต้องนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้งทั้งนี้วงเงินรวมกันต้องไม่เกิน 25,000 บาท
  2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำวิจัยต่างประเทศของนักศึกษาครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ทั้งนี้นักศึกษาผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนที่มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในลักษณะนี้ (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเพื่อมาปฏิบัติงานระยะสั้น ได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  4. ให้ยืมค่า paper charge ของวารสารที่นักศึกษาส่งผลงานไปตีพิมพ์ ไม่เกิน 20,000 บาทต่อผลงาน และยืมได้ไม่เกิน 1 ครั้งต่อคน (ดาวน์โหลดเอกสาร) และต้องคืนเงินภายใน 2 ปี

ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุน

  • ให้นักศึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และส่งรายละเอียดงบประมาณที่เสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ (หรือภายในระยะเวลาที่กำหนด) ให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
  • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณารายละเอียดการขอรับการสนับสนุน
  • ส่งใบเสร็จรับเงินและรายงานการใช้เงินทุกครั้ง
  วันที่ 25 เม.ย. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280