อ. ดร.วันเฉลิม สุขภิการนนท์

Dr.Wanchalerm Sucpikarnon

อาจารย์


Room

MB2226

Telephone

156

Email

Website

https://wanlhim.wordpress.com/

Education Background


Ph.D. (Mathematics), University of Iowa, USA, 2019
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552

Research Area


Von Neumann Algebra, Operator Theory, Functional Analysis

Research Field


- Analysis
- Analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Chifan I., de Santiago R., Sucpikarnon W., Tensor Product Decompositions of II1 Factors Arising from Extensions of Amalgamated Free Product Groups, Communications in Mathematical Physics, 364, (2018),1163-1194.

Other Information


 .


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280