ผศ. ดร.เฉลิมพล บุญปก

Asst. Prof. Dr. Chalermpon Bunpog

อาจารย์


Room

MB2308F

Telephone

053-943326 # 149

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544

Research Area


Differential Equations
Generalized Functionsผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Bunpog C., Multiplicative fourier transform, Thai Journal of Mathematics, 19, (2021),113-124.

2.) Bunpog C., Boundary value problem of the operator ⊕k related to the biharmonic operator and the diamond operator, Mathematics, 6, (2018),115.

3.) Bunpog C., The compound equation related to the Bessel-Helmholtz equation and the Bessel-Klein-Gordon equation, Applied Mathematical Sciences, 7, (2013),4521-4530.

4.) Bunpog C., Distribution solutions of some PDEs related to the wave equation and the diamond operator, Applied Mathematical Sciences, 7, (2013),5515-5524.

5.) Bunpog C., Nonlinear L kl operator related to the Bessel-Helmholtz operator and the Bessel Klein-Gordon operator, International Journal of Mathematical Analysis, 6, (2012),1395-1402.

6.) Bunpog C., Cauchy problem of the Δ(k) operator related to the Diamond operator and the Laplace operator iterated k times, Journal of Computational Analysis and Applications, 13, (2011),264-271.

7.) Kananthai A., Bunpog C., On the delta hedging related to the eigenvalues and the interest rate of the black-scholes equation, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 65, (2010),489-500.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280