ประวัติภาควิชาคณิตศาสตร์


ลำดับเหตุการณ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ.2484
 • รัฐบาลพันเอกหลวงพิบูลสงครามได้เริ่มมีแนวคิดขยายการอุดมศึกษาออกสู่ส่วนภูมิภาค แต่ได้หยุดชะงักไปจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2
พ.ศ.2498
 • มีการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ การรณรงค์ครั้งนี้เกิดจากการที่กลุ่มมิชชันนารีชาวอเมริกันขอบริจาคที่ดินจากตระกูลนิมมานเหมินทร์และชุติมา เพื่อขอจัดตั้งมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ แต่รัฐบาลไม่อนุมัติโดยอ้างว่าไม่อาจยอมให้มีมหาวิทยาลัยของชาวต่างประเทศ และหลังจากนั้น สมาชิกสกุล ณ เชียงใหม่ได้เสนอขายที่ดินแปลงใหญ่ของ เจ้าดารารัศมี พระราชชายา ที่อำเภอแม่ริมให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขอให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดมหาวิทยาลัยดารารัศมี เพื่อให้เป็นคู่กัน กระทรวงศึกษาธิการเพียงแต่ยอมให้รับซื้อที่ดิน แต่ไม่มีการเปิดมหาวิทยาลัยแต่อย่าง
พ.ศ.2502
 • รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ ได้จัดตั้งสภาการศึกษาแห่งชาติและได้เริ่มดำเนินการโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาคต่อในทันที
พ.ศ.2503
 • วันที่ 29 มีนาคม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น โดยกำหนดให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2507 และให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเตรียมการจัดตั้ง โดยมีสำนักงานโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ที่อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ
พ.ศ.2504
 • โครงการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณ 3 ล้านบาท และ 5 ล้านบาทในปีถัดมา มีการเสนอสถานที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ในที่สุดได้มีการเลือกที่ดินซึ่งตั้งอยู่ระหว่างถนนห้วยแก้วและถนนสุเทพ เนื้อที่ 588 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา ส่วนใหญ่ได้จากการซื้อด้วยงบประมาณแผ่นดิน ต่อมาจึงได้เพิ่มเติมจากการสละสิทธิทำกินของราษฎรในพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา และรับบริจาคที่ดินจากนางกิมฮ้อ  นิมมานเหมินทร์ จำนวน 4 ไร่ 49 ตารางวา และ ที่ดินสาธารณะรวมถึงป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม ห้วยหนองคลองบึงต่าง ๆ จำนวน 49 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา
พ.ศ.2505
 • เริ่มปรับพื้นที่บนสันตีนดอยระหว่างห้วยแก้วและห้วยแม่ละงอง ซึ่งแต่เดิมบริเวณนี้เป็นป่าช้าของราษฎร เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ (อาคารเคมี 1 หรือ CB1 ในปัจจุบัน) ให้เป็นที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาอื่น ๆ (ห้วยแก้วคือลำห้วยที่ไหลผ่านด้านหลังศาลาธรรม วกขึ้นเหนือ ผ่านสำนักงานอธิการบดี และห้วยแม่ละงองคือลำห้วยที่ไหลผ่านหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ ผ่านหลัง อมช. มายังสวนปาล์มและอาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ลำห้วยทั้งสองไหลไปบรรจบกันที่บริเวณภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม)

 

พ.ศ.2506 
 • อาคารคณะวิทยาศาสตร์สร้างแล้วเสร็จ

การก่อสร้างอาคารเคมี 1 อาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ 


พ.ศ.2507 
 • วันที่ 15 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 7 ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2507 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 • วันที่ 18 มิถุนายน ภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอน พร้อมกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปี มีสำนักงานภาควิชาตั้งอยู่ที่อาคารเคมี 1 ชั้น 3 
 • ในปีแรก ภาควิชาคณิตศาสตร์รับโอน ศาสตราจารย์ฉัตรเพชร  สนั่นพานิช จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท และคำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์อีกตำแหน่งหนึ่ง
 • รับโอน อาจารย์ไพฑูรย์  ภักดี  มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปทำงานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • รับโอน รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ปานพลอย จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา (ประสานมิตร) มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทอง เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท

อาคารเคมี 1 อาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารชีววิทยา (ภาพโดยคุณบุญเสริม สาตราภัย) 

พ.ศ.2508
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์  สุวรรณนพรัตน์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี 
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิภา  พัฒนถาบุตร เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  สุปริยศิลป์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
พ.ศ.2509
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์  ตันฆศิริ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
พ.ศ.2510
 • ย้ายสำนักงานภาควิชาจากชั้น 3 อาคารเคมี 1 ลงมาชั้น 2 ด้านตะวันออกเฉียงใต้
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ศุภวรรณ  โสตถิโยธิน เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • รับโอน รองศาสตราจารย์สมัย  ยอดอินทร์ จากวิทยาลัยครูนครราชสีมา มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท
 • รับโอน นายสมชาติ  ปัญญารัตน์ จากโรงเรียนบ้านห้วนส้านอำเภอพร้าว มารับราชการในตำแหน่ง ครูตรี
 • บรรจุ นางสาวนิลวรรณ  พิริยพงศ์พิทักษ์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง เสมียนพนักงานจัตวา 
พ.ศ.2511
 • เริ่มก่อสร้างอาคารคณิตศาสตร์หลังแรก (อาคาร MB1 และต่อมาคือ STB  หรืออาคารสถิติในปัจจุบัน)
 • บรรจุ อาจารย์สิรินาฏ  สุนทรารัณย์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ นายสายใจ  ไชยปัญญา เข้าทำงานในตำแหน่งคนงาน
 • บรรจุ นายหวัน  โพธิวัลย์ เข้าทำงานในตำแหน่งคนงาน
พ.ศ.2512
 • เปิดใช้อาคารคณิตศาสตร์หลังแรก หลังจากนี้ภาควิชาคณิตศาสตร์ก็มีการเติบโตขึ้น มีอาจารย์มากขึ้นและมีการเรียนการสอนในกระบวนวิชาทั้งทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
 • บรรจุ ศาสตราจารย์เกียรติคุณอำนวย  ขนันไทย เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ลิ้มศิริลักษณ์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • รับโอน รองศาสตราจารย์รัชนี  ตียพันธ์ จากคณะสังคมศาสตร์ มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
พ.ศ.2513
 • รับโอน รองศาสตราจารย์นวลอนงค์ อิทธิจีระจรัส จากคณะศึกษาศาสตร์ มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท
พ.ศ.2514
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ดำรง จันทร เข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์โท
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์  เจียรพินิจนันท์ เข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ทศพร  จันทร์คง เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุสันติ์  เชื้อหงษ์ทอง เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2515 
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับการช่วยเหลือจากสหราชอาณาจักรภายใต้แผนการโคลัมโบ อันเนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 2 คนและด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาจำนวน 1 คน
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีจันทร์  อาวรณ์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ ศาสตราจารย์ ดร.วิเทศ  ลงกานี เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน  ฉายากุล เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลิฎา  นิภารักษ์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
พ.ศ.2516
 • รับโอน อาจารย์วีณา  ลีลานิตย์กุล  จากคณะแพทยศาสตร์ มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังกาบ  บุญย้อย เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนพ  ลือชารัศมี เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • บรรจุ นางอรพินธุ์  บุญสูง เข้าทำงานในตำแหน่ง คนงาน
พ.ศ.2517
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ และสาขาการสอนคณิตศาสตร์ พร้อมกับหลักสูตรปริญญาโทสาขาอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์  ได้แก่ สาขาเคมี  สาขาธรณีวิทยา สาขาฟิสิกส์  สาขาการสอนฟิสิกส์  สาขาชีววิทยาและสาขาการสอนชีววิทยา นับเป็นหลักสูตรปริญญาโทกลุ่มแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  ศรชัยยืน เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ประทีป  จันทร์คง เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์เพชรรัตน์ โชติกอาภา เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  เล็กสวัสดิ์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
พ.ศ.2518 
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาสถิติ มีโครงการจัดตั้งภาควิชาสถิติ และมีการของบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารภาควิชาคณิตศาสตร์หลังที่ 2 
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา  โรจนไพบูลย์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท
 • บรรจุ อาจารย์ลำนิตย์ เชื้อหงษ์ทอง เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์วิไลพร  สิริมังครารัตน์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลภรณ์  ลือชารัศมี เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2519
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา  เกียนวัฒนา เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  ศมาวรรตกุล เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ตรี ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • รับโอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธิกา  สุปริยศิลป์ จากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์โท ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
พ.ศ.2520
 • รับโอน รองศาสตราจารย์วิยะดา  ตันวัฒนากูล กองการวิจัยการศึกษา  กรมวิชาการ มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 4 ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
 • ศาสตราจารย์ฉัตรเพชร สนั่นพานิช พ้นจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ สุวรรณนพรัตน์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2521
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์สุรินทร์  ขนาบศักดิ์  เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3 ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาสถิติ
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศร  จิตธรธรรม เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4
 • บรรจุ ศาสตราจารย์เกียรติคุณจินตนา  แสนวงศ์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์ สุวรรณนพรัตน์ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทอง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2522
 • บรรจุ อาจารย์ทองพูล  อิทธิสริยานนท์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3
 • บรรจุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน์  เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4
 • รับโอน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงษ์  ธรรมพงษา  จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4
 • ภาควิชาสถิติตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยที่ตั้งภาควิชาและการเรียนการสอนในอาคารเดียวกับภาควิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ.2523 
 • เริ่มก่อสร้างอาคารคณิตศาสตร์หลังที่ 2 ด้านหลังอาคารคณิตศาสตร์หลังแรก โดยหันหน้าออกไปทางลำห้วยแก้ว ด้านหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • บรรจุ นายศรีทนต์  สุดใจ เข้าทำงานในตำแหน่ง คนงาน 
 • บรรจุ นางสุพจน์  ใจขันแก้ว เข้าทำงานในตำแหน่ง คนงาน
พ.ศ.2524
 • อาคารคณิตศาสตร์หลังที่ 2 สร้างแล้วเสร็จ
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา  ภักดีสู่สุข เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4
พ.ศ.2525
 • เปิดใช้อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์หลังที่ 2 (อาคาร MB2 หรืออาคารคณิตศาสตร์ปัจจุบัน) มีการจัดการทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติ จนได้ข้อสรุปว่าภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ย้ายมาอยู่ที่ อาคาร MB2 ส่วนภาควิชาสถิติได้ถือครองอาคาร MB1 และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นอาคาร STB หลังจากนี้ภาควิชาคณิตศาสตร์ก็มีการเติบโตขึ้นอย่างไม่หยุดนิ่ง มีอาจารย์มากขึ้นและมีการเรียนการสอนในกระบวนวิชาทั้งทางคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภา  วัฒนะคีรี เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทอง หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์ดำรง จันทร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
ภาควิชาคณิตศาสตร์ในอดีต (ไม่ทราบปี พ.ศ.)
พ.ศ.2526
 • บรรจุ นางศรีนวล  แก้วแสงใจ เข้าทำงานในตำแหน่ง นักการภารโรง
 • บรรจุ นายณัฐพศิน  สุตีคา เข้าทำงานในตำแหน่ง นักการภารโรง
 • บรรจุ นายสกล  วงศ์เรือไชย เข้ารับราชการในตำแหน่ง พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ภายหลังโอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2527
 • รับโอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  สกุลวัฒนะ  จากวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5
 • บรรจุ  นาวสาวปัทมา  จักษุรัตน์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ 2 
 • บรรจุ นางปารณีย์  กันทวี เข้ารับราชการในตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ระดับ 1
พ.ศ.2528 
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเริ่มมีโครงการจัดตั้งภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2529
 • รองศาสตราจารย์ดำรง จันทร หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์นวลอนงค์ อิทธิจีระจรัส ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2530
 • ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยที่ตั้งภาควิชาและการเรียนการสอนในอาคารเดียวกับภาควิชาคณิตศาสตร์ ต่อมาในปี 2536 เริ่มก่อสร้างอาคารภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CSB)  และการก่อสร้างแล้วเสร็จใน ปี 2538 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงได้ย้ายไปอาคารใหม่
 • เริ่มก่อสร้างอาคารคณิตศาสตร์หลังที่ 2 ปีกใต้ เชื่อมต่อกับอาคารเดิม เพื่อรองรับการเติบโตของภาควิชา
 • บรรจุ นายนรินทร์  เจาลา เข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู ระดับ 2
 • รับโอน ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4
 • ศาสตราจารย์ฉัตรเพชร  สนั่นพานิช เกษียณอายุราชการ
พ.ศ.2531 
 • เปิดใช้อาคารอาคารคณิตศาสตร์หลังที่ 2 ปีกใต้
 • นางสายใจ  ชัยปัญญา  นักการภารโรง เกษียณอายุงาน
 • บรรจุ นางนัฎ  ธิยานันท์ เข้าทำงานในตำแหน่ง นักการภารโรง
พ.ศ.2533
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร์
 • นายหวัน  โพธิวัลย์ นักการภารโรง เกษียณอายุงาน
 • รองศาสตราจารย์นวลอนงค์ อิทธิจีระจรัส หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์ดำรง จันทร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2534
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พูนศักดิ์  สุวรรณนพรัตน์ ลาออกจากราชการ
พ.ศ.2535
 • รับโอน รองศาสตราจารย์ ดร.ปฤษณา  กลับอุดม  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มารับราชการในตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7
พ.ศ.2536
 • รองศาสตราจารย์ดำรง จันทร ลาออกจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ลิ้มศิริลักษณ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2537
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์  สดศิริ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 4 ภายหลังโอนย้ายไปรับราชการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ.2538
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.มรกต  เก็บเจริญ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร  ตั้งทอง เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3
 • รับโอน ศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี  จากโรงเรียนวังเหนือวิทยา มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5
 • รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ปานพลอย เกษียณอายุราชการ
 • นายนรินทร์  เจาลา  ครู ระดับ 4 ลาออกจากราชการ
 • บรรจุ นายนิพนธ์  กิตติปภัสสร เข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู ระดับ 3
พ.ศ.2539
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.นที  ทองศิริ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 3 ถือเป็นการบรรจุอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีรายสุดท้ายของภาควิชาคณิตศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์สมัย  ยอดอินทร์ เกษียณอายุราชการ
พ.ศ.2540
 • นายสมชาติ  ปัญญารัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6 เกษียณอายุราชการ
 • รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ลิ้มศิริลักษณ์ หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์ดำรง จันทร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2541
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงศ์  เนียมทรัพย์ เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 5 ถือเป็นการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรายสุดท้ายของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 • นายศรีทนต์  สุดใจ นักการภารโรง โอนย้ายไปสังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2542
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • รองศาสตราจารย์ศุภวรรณ  โสตถิโยธิน เกษียณอายุราชการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วิภา  พัฒนถาบุตร เกษียณอายุราชการ
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับระบบโดยไม่รับบรรจุข้าราชการตามนโยบายของรัฐบาล 
พ.ศ.2543
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ เริ่มจัดค่ายอบรมนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน เพื่อเตรียมความพร้อมและคัดเลือกนักเรียนเข้าไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ ภายใต้โครงการโอลิมปิกวิชาการ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยในภายหลัง มีสถานะเป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ เขตภาคเหนือตอนบน ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และได้จัดอบรมเป็นประจำทุกปี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทอง เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามโครงการเส้นทางชีวิตใหม่
 • อาจารย์สิรินาฏ  สุนทรารัณย์ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามโครงการเส้นทางชีวิตใหม่
 • นางสาวนิลวรรณ  พิริยพงศ์พิทักษ์ พนักงานธุรการ ระดับ 5 เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามโครงการเส้นทางชีวิตใหม่
พ.ศ.2544
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  เจริญสวรรค์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์ ถือเป็นการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยรายแรกของภาควิชาคณิตศาสตร์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญุตา  ภู่ชินาพันธุ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • รองศาสตราจารย์นวลอนงค์ อิทธิจีระจรัส เกษียณอายุราชการ
 • รองศาสตราจารย์ดำรง จันทร ลาออกจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จินตนา แสนวงศ์ รักษาการหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์ทศพร  จันทร์คง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2545
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิรา  อุ่นเจริญ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ  ก่อเจริญ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา  ใจผ่อง เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
พ.ศ.2546
 • บรรจุ ศาสตราจารย์ ดร.สาธิต  แซ่จึง เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์ ภายหลังลาออกไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • บรรจุ นางฐิติมาพร  ปู่ด้วง เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานธุรการ
พ.ศ.2547
 • มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตภาคเหนือ ภายใต้โครงการวิจัยของ ศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงษ์ ธรรมพงษา ในภายหลัง บรรจุเป็นโครงการประจำของภาควิชาคณิตศาสตร์
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.จูลิน  ลิคะสิริ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช  บุนนาค เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  โพธิ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ นายอำนาจ  ริมพนัสสัก เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 • อาจารย์ทองพูล  อิทธิสริยานนท์ ลาออกจากราชการ
พ.ศ.2548
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์  อุตุดี เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  มูลชัย เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณอำนวย  ขนันไทย เกษียณอายุราชการ และได้รับการต่ออายุราชการ 5 ปี
 • รองศาสตราจารย์ดำรง จันทร เกษียณอายุราชการ
 • รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  ลิ้มศิริลักษณ์ เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามโครงการเส้นทางชีวิตใหม่
 • รองศาสตราจารย์ทศพร  จันทร์คง หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2549
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ เริ่มต้นการจัดโครงการเรียนล่วงหน้า (AP Program) เพื่อรองรับโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต  เกตตะพันธุ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • รับโอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ดำรงโภคภัณฑ์  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ระดับ 5 ถือเป็นการรับโอนข้าราชการรายสุดท้ายของภาควิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ.2550
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  ปัญญานาค เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.สายัญ  ปันมา เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.ทิพวรรณ  พุทธสนธิพจน์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์ ภายหลังลาออกไปปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พ.ศ.2551 
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะวิทยาศาสตร์เปลี่ยนสถานภาพเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินวงเงินประมาณ 20 ล้านบาท สร้างอาคารสำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติเพื่อใช้ร่วมกันในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 เพิ่มเติมจำนวน 5 ล้านบาท
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงษ์  ธรรมพงษา  เกษียณอายุงาน และได้รับการต่ออายุงาน 5 ปี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์  เจียรพินิจนันท์ เกษียณอายุงาน
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.ภรัณยู  จันทร เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์ ถือเป็นการบรรจุอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทรายสุดท้ายของภาควิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ.2552
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล  บุญปก เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  ศรียาบ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรา  โรจนไพบูลย์ เกษียณอายุงาน
 • ศาสตราจารย์ ดร.วิเทศ  ลงกานี เกษียณอายุงาน
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้ หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์ทศพร  จันทร์คง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2553
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุนันท์  อินถาก้อน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  ยิ่งทวีสิทธิกุล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์  ฟูปินวงศ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • อาจารย์วีณา  ลีลานิตย์กุล เกษียณอายุงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีจันทร์  อาวรณ์  เกษียณอายุงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  สกุลวัฒนะ เกษียณอายุงาน
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณอำนวย  ขนันไทย เกษียณการต่ออายุงาน
พ.ศ.2554 
 • อาคารสำหรับภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติสร้างแล้วเสร็จ มีข้อขัดแย้งในการตั้งชื่ออาคารระหว่าง “อาคารคณิตศาสตร์-สถิติ” กับ “อาคารสถิติ-คณิตศาสตร์” จึงได้ข้อสรุปให้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์” หรือ SCB4 
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 8 (The Eighth Thailand Mathematical Olympiad : TMO8) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช  สืบเจริญ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ทาเสนา เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  เพ็ชรประดับ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  แก้วขาว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล  เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ นางสาวฐิติรัตน์ ทิพยมหิงษ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา  เกียนวัฒนา เกษียณอายุงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  ศรชัยยืน เกษียณอายุงาน
 • รองศาสตราจารย์นิตยา ณ เชียงใหม่ เกษียณอายุงาน
 • รองศาสตราจารย์ประทีป  จันทร์คง เกษียณอายุงาน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิน  ฉายากุล เกษียณอายุงาน
 • นางสาวปัทมา  จักษุรัตน์ พนักงานปฏิบัติการ โอนย้ายไปปฏิบิติงานที่สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
  
(ซ้าย) อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ (SCB4)    (ขวา) การแข่งขัน TMO8
พ.ศ.2555
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  เข็มเพ็ชร์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  โหนแหยม เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนดล  ชาวบ้านเกาะ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • นางศรีนวล  แก้วแสงใจ พนักงานบริการทั่วไป เกษียณอายุงาน
 • นายสุพจน์  ใจขันแก้ว พนักงานบริการทั่วไป เกษียณอายุงาน
 • อาจารย์ลำนิตย์ เชื้อหงษ์ทอง เกษียณอายุงาน ถือว่าเป็นอาจารย์คุณวุฒิปริญญาตรีรายสุดท้ายของภาควิชาคณิตศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา  ภักดีสู่สุข เกษียณอายุงาน
 • รองศาสตราจารย์ทศพร  จันทร์คง เกษียณอายุงาน
 • รองศาสตราจารย์ทศพร  จันทร์คง พ้นจากการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  แก้วขาว ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในปี พ.ศ.2555
 
พ.ศ.2556
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.เป็นหญิง  โรจนกุล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณศิริ  วรรณสิทธิ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • นางอรพินธุ์  บุญสูง พนักงานบริการทั่วไป เกษียณอายุงาน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรศร จิตธรธรรม เกษียณอายุงาน
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณจินตนา  แสนวงศ์ เกษียณอายุงาน และได้รับการต่ออายุงาน 5 ปี 
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงษ์  ธรรมพงษา  เกษียณการต่ออายุงาน
พ.ศ.2557
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  สังขนันท์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.ณัฐพล พลอยมะกล่ำ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • นายณัฐพศิน  สุตีคา พนักงานบริการทั่วไป เกษียณอายุงาน
 • นางนัฐ  ธิยานันท์ พนักงานบริการทั่วไป ลาออกจากการปฏิบัติงาน
 • บรรจุ นางสาวณัฐนันท์  ดวงคำ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป
พ.ศ.2558 
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (International Mathematical Olympiad : IMO 2015) ซึ่งมีการแข่งขันในระหว่างวันที่ 4 - 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.ปิยฉัตร  ศรีประทักษ์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.เอกชัย  ทวินันท์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน์  เกษียณอายุงาน 
 
การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 (International Mathematical Olympiad : IMO 2015) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2559
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.สุปรีดี  แดงสกุล เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.สุทธิดา  วงศ์แก้ว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.นวินดา  ฉัตรสกุลพรหม เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ รองศาสตาจารย์ ดร.ธีระพงษ์  สุขสำราญ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  แก้วขาว หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2560
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22  (The 22nd Annual Meeting in Mathematics : AMM 2017) 
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.ศุภณัฐ  ชัยดี เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • บรรจุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบน  วงศ์สายใจ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
งานประชุมวิชาการ AMM2017 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
พ.ศ.2561
 • ภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาสถิติ และภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมระดับปริญญาตรีหลักสูตรแรกของคณะวิทยาศาสตร์พร้อมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มเปิดสอนนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2562
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณจินตนา  แสนวงศ์ เกษียณการต่ออายุงาน ถือว่าเป็นอาจารย์คุณวุฒิปริญญาโทรายสุดท้ายของภาควิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ.2562
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.ขวัญชนก  ไชยชนะ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปฤษณา  กลับอุดม  เกษียณอายุงาน
พ.ศ.2563
 • เกิดสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย ส่งผลให้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ก่อให้เกิดโครงการคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ "เลขจั๊ดง่าย สไตล์ มช."
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.วันเฉลิม  สุขภิการนนท์ เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้ เกษียณอายุงาน และได้รับการต่ออายุงาน 5 ปี
 • ศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์  ลี้รัตนาวลี เกษียณอายุราชการ และได้รับการต่ออายุราชการ 5 ปี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์  หมวกทองหลาง หมดวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาในวาระถัดไป
พ.ศ.2564
 • บรรจุ อาจารย์ ดร.ขวัญชัย กันไว เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง อาจารย์
พ.ศ.2565
 • อาจารย์ ดร.นที ทองศิริ ลาออกจากราชการ
 • นางปารณีย์  กันทวี เกษียณอายุงาน
 • บรรจุ น.ส.กิตสิริ จันทนุปาน เข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
พ.ศ.2566
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ ลาออกจากราชการ
 
ทำเนียบหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

1.

ศาสตราจารย์ ฉัตรเพชร สนั่นพานิช

พ.ศ.2507 - 24 ก.พ. 2520

2.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พูนศักดิ์ สุวรรณนพรัตน์

25 ก.พ. 2520 - 3 มี.ค. 2521

3.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ เอี่ยมศรีทอง

11 ก.ย. 2521 - 10 ก.ย. 2525

4.

รองศาสตราจารย์ ดำรง จันทร

11 ก.ย. 2525 - 10 ก.ย. 2529

5.

รองศาสตราจารย์ นวลอนงค์ อิทธิจีรจรัส

11 ก.ย. 2529 - 10 ก.ย. 253

6.

รองศาสตราจารย์ ดำรง จันทร

15 ก.ย. 2533 - 1 พ.ค. 253

7.

รองศาสตราจารย์ สมศักดิ์ ลิ้มศิริลักษณ์

21 มิ.ย. 2536 - 21 มิ.ย. 2540

8.

รองศาสตราจารย์ ดำรง จันทร

21มิ.ย. 2540 - 12 มี.ค. 2544

9.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จินตนา แสนวงศ์

13 มี.ค.2544 – 1 ก.ค. 2544

 

(รักษาการหัวหน้าภาควิชา)

 

10.

รองศาสตราจารย์ ทศพร จันทร์คง

2 ก.ค. 2544 – 1 ก.ค. 2548

11.

ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้

2 ก.ค. 2548 – 1 ก.ค. 2552

12.

รองศาสตราจารย์ ทศพร จันทร์คง

2 ก.ค. 2552 – 30 ก.ย. 2555

13.

รองศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล แก้วขาว

1 ต.ค. 2555 – 30 ก.ย. 2559

14.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง

1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2563

15.

รองศาสตรจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา

1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน

หลักสูตรที่เปิดสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์

ระดับปริญญาตรี
สาขาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507
ระดับปริญญาโท
สาขาการสอนคณิตศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
ระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534

 

 
แนวทางการวิจัย      ภาควิชาคณิตศาสตร์มีแนวทางการวิจัย 3 ด้าน ดังนี้
 1. การวิจัยด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เน้นการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
 2. การวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ เน้นการนำทฤษฎี และวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในด้านต่างๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ และนำผลไป ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
 3. การวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนและสร้างสื่อการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
 
 
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น      ภาควิชามีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศและสมาคมในประเทศ  ดังนี้
 • มหาวิทยาลัย Universidad de Sevilla ประเทศสเปน
 • มหาวิทยาลัย Universite’ de Bretagne Occidentale ประเทศฝรั่งเศส
 • มหาวิทยาลัย Colorado School of Mines ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มหาวิทยาลัย Akansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • มหาวิทยาลัย Universite’ de Limoges (UMR 6172) ประเทศฝรั่งเศส
 • มหาวิทยาลัย Toyo University ประเทศญี่ปุ่น
 • สมาคมประกันวินาศภัยไทย
 

 
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280