รศ. ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ

Assoc. Prof. Dr.Teerapong Suksumran

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิจัย


Room

MB2304

Telephone

053-943326 # 127

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

Research Area


 Algebra & Gyrogroup Theory

Research Field


- Algebraผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Dangpat P., Suksumran T., Regularity of extended conjugate graphs of finite groups, AIMS Mathematics, 7, (2022),5480-5498.

2.) Wattanapan J., Atiponrat W., Tasena S., Suksumran T., Extension of haar’s theorem, Carpathian Journal of Mathematics, 38, (2022),231-248.

3.) Wattanapan J., Atiponrat W., Suksumran T., Extension of the Švarc–Milnor lemma to gyrogroups, Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales - Serie A: Matematicas, 115, (2021),122.

4.) Maungchang R., Khachorncharoenkul P., Prathom K., Suksumran T., On transitivity and connectedness of Cayley graphs of gyrogroups, Heliyon, 7, (2021),e07049.

5.) Suksumran T., Panma S., Parametrization of generalized Heisenberg groups, Applicable Algebra in Engineering, Communications and Computing, 32, (2021),135-146.

6.) Udomworarat T., Suksumran T., An algorithm for finding minimal generating sets of finite groups, Algebraic Structures and their Applications, 8, (2021),131-143.

7.) Wattanapan J., Atiponrat W., Suksumran T., Embedding of strongly topological gyrogroups in path-connected and locally path-connected gyrogroups, Symmetry, 12, (2020),1-23.

8.) Ferreira M., Suksumran T., Orthogonal gyrodecompositions of real inner product gyrogroups, Symmetry, 12, (2020),941.

9.) Wattanapan J., Atiponrat W., Suksumran T., Embedding of locally compact Hausdorff topological gyrogroups in topological groups, Topology and its Applications, 273, (2020),107102.

10.) Suksumran T., Left regular representation of gyrogroups, Mathematics, 8, (2020),12.

11.) Suksumran T., Extension of Maschke’s theorem, Communications in Algebra, 47, (2019),2192-2203.

12.) Suksumran T., Geometry of Generated Groups with Metrics Induced by Their Cayley Color Graphs, Analysis and Geometry in Metric Spaces, 7, (2019),15-21.

13.) Suksumran T., Demirel O., A metric invariant of mobius transformations, Turkish Journal of Mathematics, 43, (2019),2876-2887.

14.) Suksumran T., Complete reducibility of gyrogroup representations, Communications in Algebra, , (2019),None.

15.) Sangkhanan K., Suksumran T., On Generalized Heisenberg Groups: The Symmetric Case, Results in Mathematics, 73, (2018),91.

16.) Suksumran T., Wiboonton K., Möbius’s functional equation and Schur’s lemma with applications to the complex unit disk, Aequationes Mathematicae, 91, (2017),491-503.

17.) Suksumran T., Involutive groups, unique 2-divisibility, and related gyrogroup structures, Journal of Algebra and its Applications, 16, (2017),1750114.

18.) Suksumran T., Gyrogroup actions: A generalization of group actions, Journal of Algebra, 454, (2016),70-91.

19.) Suksumran T., Ungar A., Gyrogroups and the Cauchy property, Quasigroups and Related Systems, 24, (2016),277-286.

20.) Suksumran T., Panma S., On connected cayley graphs of semigroups, Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),641-652.

Other Information


  • ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2562 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ได้รับรางวัลนักวิจัย พสวท. รุ่นใหม่ ประจำปี 2563 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  •  ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2564 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280