ผศ. ดร.ณัฐวัชร์ สนธิชัย

Asst. Prof. Dr. Nattawat Sontichai

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์


Room

MB2308A

Telephone

053-943326 # 145

Email

Website

Education Background


 ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553
Ph.D. (Mécanique), Université Montpellier II, France, 2010
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

Research Area


 Mathematical Modeling

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Sontichai N., Stability analysis for mathematical model of outer rim on avascular tumor growth, Thai Journal of Mathematics, 15, (2017),611-627.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280