กิจกรรมวิจัย


แบบฟอร์มงานวิจัย


แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
รายการเอกสาร Download
1 แบบฟอร์มขอค่าตีพิมพ์66.docx
2 ใบรับรองแทนใบเสร็จค่าpagecharge.pdf
3 vatform2023.pdf
4 vatform2023.doc
5 แบบฟอร์ม-คำขอรับเงินอุดหนุน66.docx
6 แบบใบเสร็จรับเงินค่าตีพิมพ์.doc
7 ใบสำคัญรับเงินค่าอุดหนุนตีพิมพ์.pdf

  วันที่ 5 ต.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280