ผศ. ดร.รุจิรา อุ่นเจริญ

Asst. Prof. Dr. Rujira Ouncharoen

คณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิตอล


Room

MB2311

Telephone

053-943326 # 131

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538

Research Area


Mathematical Modeling

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Ouncharoen R., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., Existence results of a nonlocal fractional symmetric hahn integrodifference boundary value problem, Symmetry, 13, (2021),2174.

2.) Ouncharoen R., Chasreechai S., Sitthiwirattham T., On nonlinear fractional difference equation with delay and impulses, Symmetry, 12, (2020),980.

3.) Ouncharoen R., Chasreechai S., Sitthiwirattham T., Existence and stability analysis for fractional impulsive caputo difference-sum equations with periodic boundary condition, Mathematics, 8, (2020),843.

4.) Ouncharoen R., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., Nonlocal q-symmetric integral boundary value problem for sequential q-symmetric integrodifference equations, Mathematics, 6, (2018),218.

5.) Kananthai A., Ouncharoen R., On the Delta-hedging of the option price on future from the Black-Scholes equation, Thai Journal of Mathematics, 16, (2018),195-202.

6.) Kreinovich V., Ouncharoen R., Fuzzy (and Interval) techniques in the age of big data: An overview with applications to environmental science, geosciences, engineering, and medicine, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowlege-Based Systems, 23, (2015),75-89.

7.) Ouncharoen R., Kreinovich V., Nguyen H.T., Why Lattice-valued fuzzy values? A mathematical justification, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 29, (2015),1421-1425.

8.) Kreinovich V., Nguyen H.T., Kosheleva O., Ouncharoen R., 50 Years of fuzzy: From discrete to continuous to - Where?, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 29, (2015),989-1009.

9.) Dumrongpokaphan T., Kaewkheaw T., Ouncharoen R., Stability analysis of epidemic model with varrying total population size and constant immigration rate, Chiang Mai Journal of Science, 41, (2014),470-485.

10.) Ouncharoen R., Daengkongkho S., Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Delay SIR model with nonlinear incident rate and varying total population, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 7, (2013),369-378.

11.) Ouncharoen R., Intawichai S., Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., A mathematical model for HIV apheresis, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 7, (2013),810-819.

12.) Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Ouncharoen R., Xu Y., An intracellular delay-differential equation model of the HIV infection and immune control, Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 2, (2007),84-112.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280