ผศ. ดร.เอกชัย ทวินันท์

Asst. Prof. Dr. Ekkachai Thawinan

อาจารย์


Room

MB2219

Telephone

053-943326 # 163

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), Karlsruhe Institute of Technology, Germany, 2015
M.Sc. (Mathematics), Karlsruhe Institute of Technology, Germany, 2010
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546

Research Area
ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Chaisee K., Wongkaew S., Thawinan E., Estimation of PM2.5 concentrations in Northern Thailand using the gappy proper orthogonal decomposition method, EnvironmentAsia, 14, (2021),71-79.

2.) Thawinan E., Sriyab S., Modeling the transmission dynamics of the covid-19 outbreak in Thailand, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),1907-1915.

3.) Sandfeld S., Thawinan E., Wieners C., A link between microstructure evolution and macroscopic response in elasto-plasticity: Formulation and numerical approximation of the higher-dimensional continuum dislocation dynamics theory, International Journal of Plasticity, 72, (2015),1-20.

4.) Hochbruck M., Pažur T., Schulz A., Thawinan E., Wieners C., Efficient time integration for discontinuous Galerkin approximations of linear wave equations: [Plenary lecture presented at the 83rd Annual GAMM Conference, Darmstadt, 26th-30th March, 2012] M. Hochbruck et al.: Efficient time integration for wave equations, ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 95, (2015),237-259.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280