ผศ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล

Asst. Prof. Dr. Penying Rochanakul

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายวิชาการ


Room

MB2229

Telephone

053-943326 # 153

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), Royal Holloway, University of London, UK, 2013

วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

Research Area
ผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Panma S., Rochanakul P., Prime-Graceful Graphs, Thai Journal of Mathematics, 19, (2021),1685-1697.

2.) Rochanakul P., Improved bounds on the size of separating hash families of short length, Thai Journal of Mathematics, 2020, (2020),401-412.

3.) Rochanakul P., New Bounds on 2-Frameproof Codes of Length 4, International Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2020, (2020),4879108.

Other Information


  •  ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทอาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280