AP Program


ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายดำเนินการโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อพัฒนากำลังคนให้มีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจน ถึงระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางที่เหมาะสม และตรงต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า ตามรายะเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

1) เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4-5 อยู่ในเกณฑ์ต่อไปนี้

– มีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.50
– ได้ลำดับขั้นวิชาคณิตศาสตร์ 4 หรือ A ทุกภาคการศึกษา (4 ภาคการศึกษา)

2) ต้องสอบผ่านการทดสอบเบื้องต้น (Pre-test) ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าร่วมโครงการต่อไป

๒. หลักฐานการสมัคร

1) ใบสมัคร

2) รูปถ่าย 1 ใบ ขนาด 3 × 4 ซม. ( 1 นิ้ว ) ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน สำหรับติดในใบสมัครสอบ

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

1) ค่าสมัครเข้ารับการทดสอบเบื้องต้น 200 บาท

2) ค่าสมัครเข้าสอบวัดและประเมินผลสอบกลางภาค และสอบปลายภาค ๑๐๐ บาท (กรณีที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้นแล้ว)

ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่คืนให้ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในข้อที่ 1
(คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ)

๔. ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

1) นักเรียน Download ใบสมัครได้ที่ http://www1.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/
หรือ http://www.math.science.cmu.ac.th

2) เมื่อทำการกรอกข้อมูลในใบสมัครและติดรูปถ่ายครบถ้วนแล้ว ให้ลงชื่อผู้สมัครทั้ง 3 ส่วนให้ครบถ้วน

3) นำใบสมัครที่ติดรูปถ่ายและลงชื่อผู้สมัครครบถ้วนแล้ว ให้นำส่งฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองคุณสมบัติ ในใบสมัครสอบของนักเรียน

4) ขอความกรุณาโรงเรียนรวบรวมใบสมัครพร้อมเงินค่าธรรมเนียมการสมัครทดสองเบื้อง ต้น มายัง งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 – วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2555 โดยถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสำคัญ และส่งตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ หรือ ธนาณัติสั่งจ่าย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โครงการเรียนล่วงหน้าคณะวิทยาศาสตร์

ประกาศเกี่ยวกับโครงการเรียนล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280