รศ. ดร.สมชาย ศรียาบ

Assoc. Prof. Dr.Somchai Sriyab

ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล


Room

MB2201

Telephone

053-943326 # 116

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

Research Area


Mathematical Modeling
Mathematical modeling in fluid flowผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Owasit P., Sriyab S., Mathematical modeling of non-Newtonian fluid in arterial blood flow through various stenoses, Advances in Difference Equations, 2021, (2021),340.

2.) Thawinan E., Sriyab S., Modeling the transmission dynamics of the covid-19 outbreak in Thailand, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),1907-1915.

3.) Sriyab S., The effect of stenotic geometry and non-newtonian property of blood flow through arterial stenosis, Cardiovascular and Hematological Disorders - Drug Targets, 20, (2020),16-30.

4.) Sriyab S., Mathematical analysis of non-Newtonian blood flow in stenosis narrow arteries, Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2014, (2014),479152.

5.) Sriyab S., A lattice boltzmann simulation for modeling the non-newtonian blood flow, Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 10, (2014),697-706.

6.) Yojina J., Ngamsaad W., Nuttavut N., Triampo D., Lenbury Y., Triampo W., Kanthang P., Sriyab S., More realistic model for simulating min protein dynamics: Lattice Boltzmann method incorporating the role of nucleoids, World Academy of Science, Engineering and Technology, 43, (2010),458-463.

7.) Yojina J., Ngamsaad W., Nuttavut N., Triampo D., Lenbury Y., Triampo W., Kanthang P., Sriyab S., More realistic model for simulating min protein dynamics: Lattice boltzmann method incorporating the role of nucleoids, International Journal of Computational and Mathematical Sciences, 4, (2010),177-182.

8.) Ngamsaad W., Kanthang P., Modchang C., Sriyab S., Triampo W., The effect of boundary conditions on the mesoscopic lattice Boltzmann method: Case study of a reaction-diffusion based model for Min-protein oscillation, Applied Mathematics and Computation, 217, (2010),2339-2347.

9.) Yojina J., Ngamsaad W., Nuttavut N., Triampo D., Lenbury Y., Kanthang P., Sriyab S., Triampo W., Investigating flow patterns in a channel with complex obstacles using the lattice Boltzmann method, Journal of Mechanical Science and Technology, 24, (2010),2025-2034.

10.) Yojina J., Ngamsaad W., Nuttavut N., Triampo D., Lenbury Y., Triampo W., Kanthang P., Sriyab S., More realistic model for simulating min protein dynamics: Lattice Boltzmann method incorporating the role of nucleoids, World Academy of Science, Engineering and Technology, 67, (2010),456-461.

11.) Sriyab S., Yojina J., Ngamsaad W., Kanthang P., Modchang C., Nuttavut N., Lenbury Y., Krittanai C., Triampo W., Mesoscale modeling technique for studying the dynamics oscillation of Min protein: Pattern formation analysis with lattice Boltzmann method, Computers in Biology and Medicine, 39, (2009),412-424.

12.) Nishiura H., Patanarapelert K., Sriprom M., Sarakorn W., Sriyab S., Ming Tang I., Modelling potential responses to severe acute respiratory syndrome in Japan: The role of initial attack size, precaution, and quarantine, Journal of Epidemiology and Community Health, 58, (2004),186-191.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280