ผศ. ดร.ธีรนุช บุนนาค

Asst. Prof. Dr. Dhiranuch Bunnag

อาจารย์


Room

MB2102

Telephone

053-943326 # 109

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), University of Alabama, USA, 2004
M.A. (Applied Mathematics), University of Maryland, USA, 1999
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537

Research Area


Numerical Analysis
Optimizationผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Bunnag D., Combining interval branch and bound and stochastic search, Abstract and Applied Analysis, 2014, (2014),861765.

2.) Bunnag D., Sun M., Genetic algorithm for constrained global optimization in continuous variables, Applied Mathematics and Computation, 171, (2005),604-636.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280