ผศ. ดร.ศุภณัฐ ชัยดี

Asst. Prof. Dr. Supanut Chaidee

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร


Room

MB2309

Telephone

053-943326 # 168

Email

Website

http://www.schaidee.com

Education Background


Sc.D. (Mathematical Sciences), Meiji University, Japan, 2017
วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554

Research Area


Discrete and Computational Geometry
Mathematical Modeling with Geometry Approachผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Chaichana K., Kitro A., Chaidee S., Rojsiraphisal T., The potential effects of temperature on outpatient visits: a case study in Chiang Mai, Thailand, Environmental Science and Pollution Research, 28, (2021),64431-64439.

2.) Suppakitpaisarn V., Ariyarit A., Chaidee S., A Voronoi-based method for land-use optimization using semidefinite programming and gradient descent algorithm, International Journal of Geographical Information Science, 35, (2021),999-1031.

3.) Chaidee S., Sugihara K., The existence of a convex polyhedron with respect to the constrained vertex norms, Mathematics, 8, (2020),645.

4.) Chaidee S., Sugihara K., Laguerre Voronoi Diagram as a Model for Generating the Tessellation Patterns on the Sphere, Graphs and Combinatorics, 36, (2020),371-385.

5.) Chaidee S., Sugihara K., Spherical Laguerre Voronoi diagram approximation to tessellations without generators, Graphical Models, 95, (2018),1-13.

6.) Chaidee S., Sugihara K., Approximation of fruit skin patterns using spherical Voronoi diagrams, Pattern Analysis and Applications, 20, (2017),783-795.

7.) Chaideea S., Wichiramalab W., Optimal partitioning of a square: A numerical approach, ScienceAsia, 42, (2016),150-157.

Other Information


  •  ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit ประจำปี 2563 ณ สิงคโปร์ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    • ได้รับรางวัล Best Practice Award การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563
    • ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประเภทงานวิชาการ อายุไม่เกิน 40  ปี ประจำปี 2563


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280