ผศ. ดร.ธีรนุช สืบเจริญ

Asst. Prof. Dr. Teeranush Suebcharoen

อาจารย์


Room

MB2308H

Telephone

053-943326 # 169

Email

Website

Education Background


 ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545

Research Area


 Mathematical Modeling

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Wongsaijai B., Charoensawan P., Suebcharoen T., Atiponrat W., Common fixed point theorems for auxiliary functions with applications in fractional differential equation, Advances in Difference Equations, 2021, (2021),503.

2.) Suebcharoen T., Rojsiraphisal T., Mouktonglang T., Controlled current quality improvement by multi-target linear quadratic regulator for the grid integrated renewable energy system, Journal of Analysis and Applications, 19, (2021),47-66.

3.) Dangskul S., Suebcharoen T., Evaluation of shallow water waves modelled by the Rosenau-Kawahara equation using pseudo-compact finite difference approach, International Journal of Computer Mathematics, , (2021),None.

4.) Suebcharoen T., Kongson J., A delay-differential equation model of the Signal Transduction Pathway, International Journal of Mathematics and Computer Science, 16, (2021),471-485.

5.) Suebcharoen T., Euler-taylor matrix method for solving linear volterra-fredholm integro-differential equations with variable coefficients, Thai Journal of Mathematics, 16, (2018),401-413.

6.) Phothi S., Suebcharoen T., Wongsaijai B., On nonlocal boundary value problems of nonlinear nth-order q-difference equations, Advances in Difference Equations, 2017, (2017),148.

7.) Suebcharoen T., Analysis of a Predator-Prey Model with Switching and Stage-Structure for Predator, International Journal of Differential Equations, 2017, (2017),2653124.

8.) Suebcharoen T., Van Brunt B., Wake G., Asymmetric cell division in a size-structured growth model, Differential and Integral Equations, 24, (2011),787-799.

9.) Suebcharoen T., Satiracoo P., Wake G.C., Distributed delay logistic equations with harvesting, Differential and Integral Equations, 22, (2009),321-337.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280