แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


1 แบบเงื่อนไขกิจกรรมวิชาการ
2 แบบเสนอขอสอบ Thesis_IS
3 แบบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา
4 แบบคำร้องทั่วไป
5 แบบคำร้องลาพักรักษาสภาพ
6 แบบฟอร์มแต่งตั้งกก.สอบปริญญานิพนธ์ภาควิชาคณิตศาสตร์
7 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าขยายเวลา
8 แบบฟอร์มขอจัดทำวิทยานิพนธ์ IS
9 แบบฟอร์มขอทุนเสนอผลงานใหม่
10 แบบรายงานคาดว่าคณะ
11 แบบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ประมวลความรู้
12 แบบสอบถามหลักสูตรจากบัณฑิต
13 แบบอนุมัติเปลี่ยนชื่อ Thesis_IS
14 QE-Form65
15 หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
16 แบบฟอร์มอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
17 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
18 แบบขอทุนเสนอผลงานนศ.การสอน
19 แบบส่งเอกสารนักศึกษาจบ
20 flowchart วิทยานิพนธ์
21 แบบติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
22 แบบติดตามและประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
23 แบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ (word)
24 แบบเสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์
25 แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ 65(Eng)
26 บันทึกการทำงานผู้ช่วยสอน
27 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิต
28 แบบข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
29 ประกาศการสนับสนุนเสนอผลงานนักศึกษา
30 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลงานผ่านเวปภาค
31 แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280