แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


1 แบบเงื่อนไขกิจกรรมวิชาการ
2 แบบเสนอขอสอบ Thesis_IS
3 แบบคำร้องขอขยายเวลาการศึกษา
4 แบบคำร้องทั่วไป
5 แบบคำร้องลาพักรักษาสภาพ
6 แบบฟอร์มแต่งตั้งกก.สอบปริญญานิพนธ์ภาควิชาคณิตศาสตร์
7 แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าขยายเวลา
8 แบบฟอร์มขอจัดทำวิทยานิพนธ์ IS
9 แบบฟอร์มขอทุนเสนอผลงานใหม่
10 แบบรายงานคาดว่าคณะ
11 แบบสมัครสอบวัดคุณสมบัติ ประมวลความรู้
12 แบบสอบถามหลักสูตรจากบัณฑิต
13 แบบอนุมัติเปลี่ยนชื่อ Thesis_IS
14 QE-Form65
15 หนังสือตอบรับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
16 แบบฟอร์มอนุมัติหัวข้อและโครงร่าง
17 ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์
18 แบบขอทุนเสนอผลงานนศ.การสอน
19 แบบส่งเอกสารนักศึกษาจบ
20 flowchart วิทยานิพนธ์
21 แบบติดตามและประเมินความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
22 แบบติดตามและประเมินความก้าวหน้าของนักศึกษาที่ยังไม่ได้สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
23 แบบขออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ (word)
24 แบบเสนอหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์
25 แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ 65(Eng)
26 บันทึกการทำงานผู้ช่วยสอน
27 แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน และมหาบัณฑิต
28 แบบข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ
29 ประกาศการสนับสนุนเสนอผลงานนักศึกษาติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280