อ. ดร.ขวัญชัย กันไว

Dr.Khwanchai Kunwai

อาจารย์


Room

MB2107

Telephone

114

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), University of Wisconsin-Milwaukee, USA, 2021
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

Research Area


Stochastic Analysis
Stochastic Control Theory
Mathematical Finance

Research Field


- Analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Kunwai K., Zhu C., On Feller and strong Feller properties and irreducibility of regime-switching jump diffusion processes with countable regimes, Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 38, (2020),100946.

2.) Kaewkhao A., Inthakon W., Kunwai K., Attractive points and convergence theorems for normally generalized hybrid mappings in CAT(0) spaces, Fixed Point Theory and Applications, 2015, (2015),96.

3.) Kunwai K., Kaewkhao A., Inthakon W., Properties of attractive points in cat(0) spaces, Thai Journal of Mathematics, 13, (2015),109-121.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280