ผศ. ดร.สมภพ มูลชัย

Asst. Prof. Dr. Sompop Moonchai

อาจารย์


Room

MB2107

Telephone

053-943326 # 113

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541

Research Area


Mathematical Modeling
Optimization

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Moonchai S., Chutsagulprom N., Semiparametric semivariogram modeling with a scaling criterion for node spacing: A case study of solar radiation distribution in Thailand, Mathematics, 8, (2020),1-16.

2.) Moonchai S., Chutsagulprom N., Short-term forecasting of renewable energy consumption: Augmentation of a modified grey model with a Kalman filter, Applied Soft Computing Journal, 87, (2020),105994.

3.) Kongsanun C., Moonchai S., Controllability analysis of one-and two-dimensional additive real-valued cellular automata, Thai Journal of Mathematics, 18, (2020),1801-1824.

4.) Baisad K., Moonchai S., Analysis of stability and Hopf bifurcation in a fractional Gauss-type predator–prey model with Allee effect and Holling type-III functional response, Advances in Difference Equations, 2018, (2018),82.

5.) Supajaidee N., Moonchai S., Stability analysis of a fractional-order two-species facultative mutualism model with harvesting, Advances in Difference Equations, 2017, (2017),372.

6.) Moonchai S., Rakpuang W., A new approach to improve accuracy of grey model GMC (1,n) in time series prediction, Modelling and Simulation in Engineering, 2015, (2015),126738.

7.) Moonchai S., Moonchai D., Modelling and optimization of rebound resilience and hardness of defatted rice bran/calcium carbonate-filled NR vulcanisates, Polymer Testing, 32, (2013),1472-1478.

8.) Moonchai S., Lenbury Y., Cellular automata simulation of interrupted plasma aphaeresis on AIDS patients: Investigating effects of different clearance rate, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 7, (2013),294-303.

9.) Moonchai S., Lenbury Y., Double compartment CA simulation of drug treatments inhibiting HIV growth and replication at various stages of life cycle, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 5, (2011),232-241.

10.) Moonchai S., Lenbury Y., Triampo W., Cellular automata simulation modeling of HIV infection in Lymph Node and peripheral blood compartments, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 4, (2010),124-134.

11.) Moonchai S., Madlhoo W., Jariyachavalit K., Shimizu H., Shioya S., Chauvatcharin S., Application of a mathematical model and Differential Evolution algorithm approach to optimization of bacteriocin production by Lactococcus lactis C7, Bioprocess and Biosystems Engineering, 28, (2005),15-26.

Other Information


  


ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280