รศ. ดร.มรกต เก็บเจริญ

Assoc. Prof. Dr.Morrakot Khebchareon

ประธานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณิตศาสตร์ประยุกต์


Room

MB2203

Telephone

053-943326 # 118

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics & Computer Science), Colorado School of Mines, USA, 2003
M.Sc. (Mathematical and computer Sciences), Colorado School of Mines, USA, 1997
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538

Research Area


Numerical Analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Darayon C., Khebchareon M., Ploymaklam N., An invariant-preserving scheme for the viscous burgers-poisson system, Computation, 9, (2021),115.

2.) Pany A.K., Khebchareon M., Pani A.K., Negative norm estimates and superconvergence results in Galerkin method for strongly nonlinear parabolic problems, Computers and Mathematics with Applications, 99, (2021),26-36.

3.) Taweelarp S., Khebchareon M., Saenton S., Evaluation of groundwater potential and safe yield of heterogeneous unconsolidated aquifers in Chiang Mai basin, Northern Thailand, Water (Switzerland), 13, (2021),558.

4.) Sharma N., Khebchareon M., Pani A., A priori error estimates of expanded mixed FEM for Kirchhoff type parabolic equation, Numerical Algorithms, 83, (2020),125-147.

5.) Kundu S., Pani A., Khebchareon M., Asymptotic Analysis and Optimal Error estimates for Benjamin-Bona-Mahony-Burgers' Type Equations, Numerical Methods for Partial Differential Equations, 34, (2018),1053-1092.

6.) Sharma N., Khebchareon M., Sharma K., Pani A., Finite element Galerkin approximations to a class of nonlinear and nonlocal parabolic problems, Numerical Methods for Partial Differential Equations, 32, (2016),1232-1264.

7.) Kundu S., Pani A., Khebchareon M., On kirchhoff's model of parabolic type, Numerical Functional Analysis and Optimization, 37, (2016),719-752.

8.) Khebchareon M., Pani A., Fairweather G., Convergence analyses of crank-nicolson orthogonal spline collocation methods for linear parabolic problems in two space variables, International Journal of Numerical Analysis and Modeling, 13, (2016),58-72.

9.) Khebchareon M., Pani A., Fairweather G., Alternating Direction Implicit Galerkin Methods for an Evolution Equation with a Positive-Type Memory Term, Journal of Scientific Computing, 65, (2015),1166-1188.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280