Math Olympiad (Regional)


มูลนิธิ สอวน.

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ศาสตราจารย์ ศักดา ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนั้น) ไปดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. โดยมูลนิธิ สอวน. มีจุดประสงค์หลัก 2 ประการ คือ

1. ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัด ทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติ ให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

2. เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล

 

ศูนย์ สอวน.

ศูนย์ สอวน. คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพทางปัญญาของนักเรียนที่มีความพร้อมทั่วประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ให้ได้มาตรฐานสากลและสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการทั้งในระดับเอเชียและระดับโลกได้ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์ประธานมูลนิธิ สอวน.

ศูนย์สอวน. ในระดับภูมิภาค มีทั้งหมด 17 ศูนย์ กระจายอยู่ตามส่วนภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นศูนย์ในส่วนภูมิภาคสำหรับจังหวัดในภาคเหนือตอนบน สามารถติดตามประกาศประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของศูนย์ได้จากเว็บไซต์

http://epg.science.cmu.ac.th/olympics/Home/index

 

ค่าย สอวน.

มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ จัดให้มีการอบรมนักเรียนทั่วประเทศ สำหรับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีรายละเอียดต่อไปนี้

การเข้าอบรมค่าย สอวน.

สำหรับศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ การสมัครสอบเพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าค่าย 1 จะเริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคม

กำหนดการเข้าค่าย

ค่าย 1 จะอบรมประมาณเดือนตุลาคม

ค่าย 2 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ประมาณเดือนมีนาคม

ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 6 คนจะได้รับการคัดเลือกหลังจากจบค่าย 2 ผู้แทนกลุ่มนี้จะเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thai Mathematical Olympiad หรือ TMO) ซึ่งจัดเลียนแบบการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ (International Mathematical Olympiad หรือ IMO) การแข่งขันจะจัดขึ้นประมาณเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

ผู้เข้าแข่งขันที่มีผลคะแนนสูงสุด 25 คนแรก จะมีสิทธิเข้าร่วมการอบรมในระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไป

สิทธิพิเศษเข้าศึกษาตรงสำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2

มหาวิทยาลัยให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ

 

ที่มา: เว็บไซต์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 

http://www.posn.or.th/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280