ผศ. ดร.ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์

Asst. Prof. Dr. Thongchai Dumrongpokaphan

ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา ฝ่ายอาคารสถานที่และพัสดุ


Room

MB2311

Telephone

053-943326 # 131

Email

Website

Education Background


ปร.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2538

Research Area


 Mathematical Modeling

Research Field


- Mathematical Modelingผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Dumrongpokaphan T., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., Nonlocal neumann boundary value problem for fractional symmetric hahn integrodifference equations, Symmetry, 13, (2021),2303.

2.) Dumrongpokaphan T., Ntouyas S.K., Sitthiwirattham T., Separate fractional (P, q)-integrodifference equations via nonlocal fractional (p, q)-integral boundary conditions, Symmetry, 13, (2021),2212.

3.) Dumrongpokaphan T., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., Existence results of nonlocal Robin mixed Hahn and q-difference boundary value problems, Advances in Difference Equations, 2020, (2020),294.

4.) Dumrongpokaphan T., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., On sequential fractional q-Hahn integrodifference equations, Mathematics, 8, (2020),753.

5.) Dumrongpokaphany T., Koshelevaz O., Kreinovichz V., Translating discrete estimates into a less detailed scale: An optimal approach, Thai Journal of Mathematics, 17, (2019),41-55.

6.) Dumrongpokaphan T., Patanarapeelert N., Sitthiwirattham T., Existence results of a coupled system of Caputo fractional Hahn difference equations with nonlocal fractional Hahn integral boundary value conditions, Mathematics, 7, (2018),15.

7.) Longpré L., Kreinovich V., Dumrongpokaphan T., Entropy as a measure of average loss of privacy, Thai Journal of Mathematics, 15, (2017),7-15.

8.) Dumrongpokaphan T., Kreinovich V., Nguyen H.T., Maximum entropy as a feasible way to describe joint distribution in expert systems, Thai Journal of Mathematics, 15, (2017),35-44.

9.) Dumrongpokaphan T., Kananthai A., On the estimation of the hedging of the asset price involving the asian option, Far East Journal of Mathematical Sciences, 100, (2016),537-548.

10.) Dumrongpokaphan T., Barragan P., Kreinovich V., Empirically successful transformations from non-gaussian to close-to-gaussian distributions: Theoretical justification, Thai Journal of Mathematics, 14, (2016),51-61.

11.) Dumrongpokaphan T., Kaewkheaw T., Ouncharoen R., Stability analysis of epidemic model with varrying total population size and constant immigration rate, Chiang Mai Journal of Science, 41, (2014),470-485.

12.) Ouncharoen R., Daengkongkho S., Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Delay SIR model with nonlinear incident rate and varying total population, International Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 7, (2013),369-378.

13.) Ouncharoen R., Intawichai S., Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., A mathematical model for HIV apheresis, International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 7, (2013),810-819.

14.) Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Ouncharoen R., Xu Y., An intracellular delay-differential equation model of the HIV infection and immune control, Mathematical Modelling of Natural Phenomena, 2, (2007),84-112.

15.) Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Crooke P., The Analysis of Higher-Order Cascade Systems with Separation Conditions Pivoting on the Slow Components: Application to a Model of Migration for Survival of the Species, Mathematical and Computer Modelling, 38, (2003),671-690.

16.) Dumrongpokaphan T., Lenbury Y., Cascade mechanism in a self-regulatory endocrine system. Modeling pulsatile hormone secretion, Pure and Applied Chemistry, 74, (2002),881-890.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280