ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ

Asst. Prof. Dr. Supaluk Phothi

อาจารย์


Room

MB2204

Telephone

053-943326 # 119

Email

Website

Education Background


Ph.D. (Mathematics), University of Seville, Spain, 2011
M.S. (Mathematics), University of Seville, Spain, 2009
วท.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543

Research Area


 Analysis

Research Field


- Analysisผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Phothi S., Suebcharoen T., Wongsaijai B., On nonlocal boundary value problems of nonlinear nth-order q-difference equations, Advances in Difference Equations, 2017, (2017),148.

2.) Benavides T.D., Phothi S., Some renormings with the stable fixed point property, Fixed Point Theory, 14, (2013),59-66.

3.) Betiuk-Pilarska A., Phothi S., Prus S., James constant for interpolation spaces, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 382, (2011),127-131.

4.) Benavides T.D., Phothi S., The fixed point property under renorming in some classes of Banach spaces, Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, 72, (2010),1409-1416.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280