กระบวนวิชาระดับปริญญาตรี


 

ว.คณ. 100 (206100)       :   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                3(3-0-6)

MATH 100                   :   Mathematics in Everyday Life

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

การให้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหา ระบบจำนวนจริงและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน คณิตศาสตร์สำหรับผู้บริโภคและการจัดการทางการเงิน ความรู้สึกเชิงจำนวนเพื่อการตัดสินใจ คณิตศาสตร์กับสถานการณ์ปัจจุบัน

Mathematical reasoning for problem-solving, real number system and its applications in everyday life, consumer mathematics and financial management, sense of number for decision making, mathematics and current situations

 

ว.คณ. 101 (206101)       :   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ         3(3-0-6)

MATH 101                   :   Calculus for Health Sciences

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ อนุพันธ์ย่อย การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

Derivatives of functions, partial derivatives, integration and applications, differential equations and some applications

 

 

 

ว.คณ. 108 (206108)       :   คณิตศาสตร์เบื้องต้น                                  3(3–0–6)

 

MATH 108                   :   Elementary Mathematics

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์อนุพันธ์ย่อย เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นและการประยุกต์ กําหนดการเชิงเส้น

Differentiation and applications, integration and applications, first-order differential equations and some applications, partial derivatives, matrices and systems of linear equations and applications, linear programming

 

ว.คณ. 109 (206109)       :   คณิตศาสตร์ในโลกปัจจุบัน                                  3(3–0–6)

MATH 109                   :   Mathematics in Today’s World

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

คณิตศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์กับนิเวศวิทยา คณิตศาสตร์กับการจัดการทรัพยากร คณิตศาสตร์กับการกำหนดอายุทางโบราณคดี คณิตศาสตร์กับการเงิน การลงทุน การออมและการกู้ยืม คณิตศาสตร์กับการแข่งขัน และคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ปัจจุบัน

Mathematics and environments, Mathematics and ecology, Mathematics and resource management, Mathematics and archeological dating, Mathematics and finance, investment, saving and loan, Mathematics and competition, Mathematics and current situations

 

ว.คณ. 111 (206111)       :   แคลคูลัส 1                                  3(3-0-6)

MATH 111                   :   Calculus 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์

Derivatives and applications, integration and applications, first-order differential equations and some applications

 

ว.คณ. 112 (206112)       :   แคลคูลัส 2                                  3(3-0-6)

MATH 112                   :   Calculus 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 111 (206111)

สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น อนุกรมอนันต์

Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, infinite series

 

ว.คณ. 113 (206113)       :   แคลคูลัสสำหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์                     3(3-0-6)

MATH 113                   :   Calculus for Software Technology

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

เวกเตอร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขตและการประยุกต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย

Vectors, derivative of functions of one variable and applications, indefinite and definite integrals and applications, functions of several variables and partial derivatives.

 

ว.คณ. 115 (206115)       :   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 1    3(2-2-5)

MATH 115                   :   Calculus for Natural Sciences 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์

Elementary mathematics for calculus, limit and continuity of functions, derivative of single variable functions and its applications, integration and its applications

 

ว.คณ. 116 (206116)       :   แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ 2    3(2-2-5)

MATH 116                   :   Calculus for Natural Sciences 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 115 (206115)

ลำดับและอนุกรมอนันต์ สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย

Infinite sequence and series, differential equations and applications, function of several variables and partial derivatives

 

ว.คณ. 150 (206150)       :   พีชคณิตโดยใช้ซอฟต์แวร์เชิงกราฟและตัวเลข         3(3-0-6)

MATH 150                   :   Algebra via Graphical and Numerical Software

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

จำนวนจริงและเลขคณิตเชิงคอมพิวเตอร์ ระบบพิกัดโดยใช้ซอฟต์แวร์เชิงกราฟและตัวเลข ฟังก์ชัน ฟังก์ชันเชิงตัวเลขโดยใช้ซอฟต์แวร์เชิงกราฟและตัวเลข ฟังก์ชันพีชคณิตโดยใช้ซอฟต์แวร์เชิงกราฟและตัวเลข ภาคตัดกรวยโดยใช้ซอฟต์แวร์เชิงกราฟและตัวเลข ฟังก์ชันอดิศัยโดยใช้ซอฟต์แวร์เชิงกราฟและตัวเลข

Real numbers and computer arithmetic, coordinated system via graphical and numerical software, functions, numerical functions via graphical and numerical software, algebraic functions via graphical and numerical software, conic sections via graphical and numerical software, transcendental functions via graphical and numerical software

 

ว.คณ. 161 (206161)       :   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 1           3(3-0-6)

MATH 161                   :   Calculus for Engineering 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

เวกเตอร์เบื้องต้น อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่จำกัดเขตและปริพันธ์จำกัดเขต และการประยุกต์

Introduction to vector, derivatives of functions of one variable and applications, indefinite and definite integrals and applications

 

ว.คณ. 162 (206162)       :   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 2           3(3-0-6)

MATH 162                   :   Calculus for Engineering 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 161 (206161)

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย กราฟในปริภูมิ 2 มิติและ 3 มิติ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์

First order differential equations and applications, second order linear differential equations with constant coefficients, functions of several variables and partial derivatives, graphs in two and three – dimensional space, multiple integrals and applications

 

ว.คณ. 171 (206171)       :   คณิตศาสตร์ทั่วไป 1                                  3(3-0-6)

MATH 171                   :   General Mathematics 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การร่างกราฟและการหาค่าเหมาะที่สุด

Matrices and systems of linear equations, linear programming, functions and graphs, limits and continuity of functions, the derivative, graph sketching and optimization

 

ว.คณ. 172 (206172)       :   คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                                  3(3-0-6)

MATH 172                   :   General Mathematics 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 171 (206171)

ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต ปริพันธ์จำกัดเขต อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองเชิงเส้น สมการเชิงผลต่างเชิงเส้น

Indefinite integral, definite integral, partial derivatives, first order differential equations, linear second order differential equations, linear difference equations

 

ว.คณ. 181 (206181)       :   แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 1               2(2-0-4)

MATH 181                   :   Calculus for Agriculture 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์

Differentiation and applications, integration and applications.

 

ว.คณ. 182 (206182)       :   แคลคูลัสสําหรับเกษตรศาสตร์ 2               2(2-0-4)

MATH 182                   :   Calculus for Agriculture 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 181 (206181)

อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง และการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้นและการประยุกต์ การจําลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ด้วยกําหนดการเชิงเส้น

Partial derivatives, first order differential equations and some applications, matrices and systems of linear equations and applications, mathematical modeling with linear programming.

 

ว.คณ. 183 (206183)       :   โครงสร้างวิยุต                                  3(3-0-6)

MATH 183                   :   Discrete Structure

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

เซต ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์และการพิสูจน์ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และการเวียนเกิด ทฤษฎีจำนวนพื้นฐาน ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน การนับพื้นฐาน สัมประสิทธิ์ทวินาม

Sets, propositional logics and proofs, mathematical induction and recursions, basic number theory, relations and functions, basic counting, binomial coefficients

 

 

 

ว.คณ. 191 (206191)       :   คณิตศาสตร์ทั่วไปสำหรับสังคมศาสตร์                  3(3-0-6)

 

MATH 191                   :   General Mathematics for Social Science

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้น กราฟในปริภูมิสองมิติและสามมิติ เวกเตอร์และการประยุกต์

Matrices and systems of linear equations, linear programming, graph in two and three-dimensional spaces, vectors and some applications.

 

ว.คณ. 203 (206203)       :   แคลคูลัส 3                                  3(3-0-6)

MATH 203                   :   Calculus 3

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 104 (206104)

คำอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

ปริพันธ์หลายชั้น แคลคูลัสเวกเตอร์ ลำดับและอนุกรม อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเชิงซ้อน

Multiple integrals, vector calculus, sequence and series, Fourier series and complex function.

 

ว.คณ. 207 (206207)       :   เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน                                  3(3-0-6)

MATH 207                   :   Solid Analytic Geometry

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ไม่มี

ทบทวนเรขาคณิตและพีชคณิตของเวกเตอร์ ระบบพิกัดในปริภูมิจริงสามมิติ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิจริงสามมิติ พื้นผิวและเส้นโค้งในปริภูมิจริงสามมิติ ทฤษฎีเมทริกซ์และการแปลงทางเรขาคณิต บทนำสู่เรขาคณิตเชิงภาพฉาย

Revision of geometry and algebra of vectors, coordinate systems in three dimensional real space, line and plane in three dimensional real space, surfaces and curves in three dimensional real space, theory of matrices and geometric transformation, introduction to projective geometry

 

 

 

ว.คณ. 208 (206208)       :   แคลคูลัสสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร          3(3-0-6)

 

MATH 208                   :   Calculus for Agro-Industry

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 108 (206108)

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและการแปลงลาปลาซ ค่าสูงสุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรและตัวคูณลากรานจ์ ลำดับและอนุกรม กราฟในปริภูมิ 2 มิติและ 3 มิติ ปริพันธ์หลายชั้นและการประยุกต์ แคลคูลัสเวกเตอร์เบื้องต้น

Second order differential equations and Laplace’s transform, extrema of functions of several variables and Lagrange multiplier, sequences and series, graphs in two and three-dimensional space, multiple integrals and applications, introduction to vector calculus

 

 

ว.คณ. 211 (206211)       :   แคลคูลัสขั้นสูง 1                                  3(3-0-6)

MATH 211                   :   Advanced Calculus 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 116 (206116) หรือ ว.คณ. 203 (206203)

ฟังก์ชันหลายตัวแปร ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ และเส้นโค้งในปริภูมิ 3 มิติ แคลคูลัสเวกเตอร์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง

Function of several variables, vector-valued functions and curves in three-dimensional space, vector calculus, curvilinear coordinates

 

ว.คณ. 216 (206216)       :   คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น                                  3(3-0-6)

MATH 216                   :   Introduction to Mathematical Logic

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 103 (206103) หรือ ว.คณ. 111 (206111) หรือ ว.คณ. 161 (206161)

การให้เหตุผลแบบอุปนัยและแบบนิรนัย ตรรกศาสตร์ของประพจน์ วิธีการพิสูจน์ ตรรกศาสตร์ของประพจน์มีตัวบ่งปริมาณ ตรรกศาสตร์ของประพจน์เชิงความสัมพันธ์ โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ พีชคณิตบูลีน การประยุกต์ของตรรกศาสตร์

Inductive and deductive reasoning, logic of propositions, methods of proof, logic of quantified statements, logic of relational statements, mathematical structure, Boolean algebra, application of logic

 

ว.คณ. 217 (206217)       :   แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์                   3(3-0-6)

MATH 217                   :   Fundamental Concepts of Mathematics

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 104 (206104) หรือ ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 162 (206162)

                                      หรือ ตามความเห็นชอบของภาควิชา

ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ประพจน์มีเงื่อนไข การพิสูจน์ประพจน์ที่ไม่ใช่ประพจน์มีเงื่อนไข การพิสูจน์ในทฤษฎีเซตเบื้องต้น การพิสูจน์ในความสัมพันธ์ การพิสูจน์ในฟังก์ชัน การพิสูจน์เซตนับได้และเซตนับไม่ได้

Logic, proving conditional statements, proving non-conditional statements, proving in basic set theory, proving in relations, proving in functions, proving countable sets and uncountable sets

 

ว.คณ. 253 (206253)       :   โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น         2(1-2-3)

MATH 253                   :   Introduction to Mathematical Software

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 103 (206103) หรือ ว.คณ. 111 (206111)

                                      สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอกคณิตศาสตร์

บทนำสู่โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น เมเปิล แมททิแมทิคา แมทแลบ กราฟใน 2 มิติ 3 มิติ กับ แมทพลัส การใช้อินเทอร์เน็ตในคณิตศาสตร์

Introduction to mathematical software, MAPLE, MATHEMATICA, MATLAB, 2-D, 3–D graphics with MATHPLUS, internet use in mathematics

 

ว.คณ. 254 (206254)       :   โปรแกรมสำเร็จเชิงคณิตศาสตร์                   3(2-2-5)

MATH 254                   :   Mathematical Package

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 104 (206104) หรือ ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 162 (206162)

โปรแกรมสำเร็จเชิงคณิตศาสตร์ ผังงาน การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น แถวลำดับ วงวน ฟังก์ชันและชุดคำสั่ง การจัดการข้อมูล การประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์

Mathematical packages, flow chart, introduction to programming, arrays, loops, functions and routines, data management, applications to mathematical problems

 

 

 

ว.คณ. 255 (206255)       :   คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์         3(3-0-6)

 

MATH 255                   :   Mathematics for Software Technology

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ.113 (206113)

ค่าคลาดเคลื่อนของวิธีเชิงตัวเลข การประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามและการปรับเส้นโค้ง รากของสมการหนึ่งตัวแปร และระบบสมการไม่เชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิเวกเตอร์และการแปลงเชิงเส้น

Error of numerical methods, polynomial interpolation and curve fitting, root of equation of one variable and system of non-linear equations, system of linear equations and matrices, vector spaces and linear transformation

 

 

 

ว.คณ. 261 (206261)       :   แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3           3(3-0-6)

 

MATH 261                   :   Calculus for Engineering 3

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 162 (206162)

แคลคูลัสเวกเตอร์ ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น อนุกรมอนันต์ อนุกรมฟูเรียร์

Vector calculus, introduction to functions of complex variable, infinite series, Fourier series.

 

ว.คณ. 265 (206265)       :   วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     3(3-0-6)

MATH 265                   :   Mathematical Methods for Environmental Science

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 111 (206111)

การสร้างสมการเชิงอนุพันธ์สำหรับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง การประมาณค่าในช่วงและการปรับเส้นโค้ง ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการหนึ่งตัวแปร ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง

Derivation of differential equations for simple environmental problems, second-order ordinary differential equation, system of first-order ordinary differential equation, interpolation and curve-fitting, numerical solution of one-variable algebraic equation, numerical solution of linear and non-linear system of equations, numerical solution of first-order ordinary differential equation, numerical solution of system of first-order ordinary differential equation

 

ว.คณ. 266 (206266)       :   คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน                3(3-0-6)

MATH 266                   :   Mathematics for Everyday Life

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่วิชาเอก

ข้อมูลและแบบจำลอง วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กับอารยธรรม

Data and models, science and mathematics in civilization

 

ว.คณ. 267 (206267)       :   วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)

MATH 267                   :   Mathematical Methods 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) หรือ ว.คณ. 261 (206261)

เวกเตอร์ในปริภูมิ การวิเคราะห์เวกเตอร์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

Vectors in space, vector analysis, matrix and system of linear equations, ordinary differential equations

 

ว.คณ. 281 (206281)       :   วิยุตคณิต                                  3(3-0-6)

MATH 281                   :   Discrete Mathematics

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 103 (206103) หรือ ว.คณ. 111 (206111) หรือ ว.คณ. 113 (206113)

                                      หรือ ว.คณ. 161 (206161)

ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธ์ การอุปนัยและการเวียนเกิด การนับทั่วไป ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น กราฟต้นไม้และข่ายงาน พีชคณิตบูลีน

Algorithms, relations, induction and recursion, general counting, elementary graph theory, trees and networks, Boolean algebra

 

ว.คณ. 300 (206300)       :   คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย                     3(3-0-6)

MATH 300                   :   Mathematics of Finance and Insurance

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ดอกเบี้ยและเงินรายปีตามกำหนด เงินปีตลอดชีพ ตารางมรณวิสัย การประกันชีวิต เงินสำรองอัตราคงที่สุทธิ เงินสำรองแปลงอัตรา มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต เบี้ยประกันภัยรวม คณิตศาสตร์ของการเงินและการธนาคาร

Interest and annuities certain, life annuities, the mortality table, life insurance, net level reserves, modified reserves, surrender values, gross premiums, mathematics of finance and banking

 

ว.คณ. 311 (206311)       :   ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์                                  3(3-0-6)

MATH 311                   :   Axiomatic Set Theory

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 217 (206217)

สัจพจน์แซร์เมโล-แฟรงเคล จำนวนธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เซตอนันต์ ภาวะเชิงการนับ ภาวะเชิงอันดับที่

Zermelo - Frankel’s axioms, the natural numbers, relations, infinite sets, cardinality, ordinality

 

ว.คณ. 312 (206312)       :   รากฐานเรขาคณิตเบื้องต้น                                  3(3-0-6)

MATH 312                   :   Introduction to Foundation of Geometry

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 207 (206207) หรือ ว.คณ. 216 (206216) หรือ ว.คณ. 217 (206217)

เรขาคณิตแบบยุคลิด สัจพจน์ของฮิลเบิร์ต เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด

Euclidean geometry, Hilbert’s axioms, non-Euclidean geometry

 

ว.คณ. 313 (206313)       :   ทอพอโลยีเบื้องต้น                                  3(3-0-6)

MATH 313                   :   Introduction to Topology

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 217 (206217)

ทบทวนทฤษฎีเซต ปริภูมิทอพอโลยี ความกระชับ ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน

Review of set theory, topological spaces, compactness, continuity of functions

 

ว.คณ. 321 (206321)       :   พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น                                  3(3-0-6)

MATH 321                   :   Introduction to Abstract Algebra

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 216 (206216) หรือ ว.คณ. 217 (206217)

กรุป ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานของกรุป ริง อินทิกรัลโดเมนและฟีลด์

Groups, group homomorphism, rings, integral domains and fields

 

ว.คณ. 325 (206325)       :   พีชคณิตเชิงเส้น                                  3(3-0-6)

MATH 325                   :   Linear Algebra

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) หรือ ว.คณ. 261 (206261)

ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะและการประยุกต์ ปริภูมิผลคูณภายใน

Systems of linear equations and matrices, determinants, vector spaces, linear transformations, eigenvalues and eigenvectors and some applications, inner product spaces

 

 

 

ว.คณ. 327 (206327)       :   ทฤษฎีจำนวน 1                                  3(3-0-6)

 

MATH 327                   :   Theory of Numbers 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 217 (206217)

สมภาคของจำนวนเต็ม พหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนเต็ม ผลเฉลยของสมภาคพหุนาม สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันเลขคณิต วัฏจักร และส่วนตกค้างกำลังสอง

Integer congruence, polynomial with integral coefficients, solution of polynomial congruence, Diophantine equations, arithmetic functions, cyclicity and quadratic residue

 

 

 

ว.คณ. 328 (206328)       :   ทฤษฎีของสมการ                                  3(3-0-6)

 

MATH 328                   :   Theory of Equations

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 217 (206217)

พหุนามและสมการพหุนาม ทฤษฎีของพหุนาม จำนวนคำตอบที่เป็นจริงและช่วงของคำตอบของพหุนาม สมการเชิงฟังก์ชันเบื้องต้น

Polynomials and equations, theories of polynomials, number of real roots of polynomials and its interval, introduction to functional equation

 

ว.คณ. 331 (206331)       :   แคลคูลัสขั้นสูง 2                                  3(3-0-6)

MATH 331                   :   Advanced Calculus 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 211 (206211)

ทฤษฎีบทสำคัญเกี่ยวกับอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ค่าสุดขีดของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์จำกัดเขต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

Important theorems on differentiation of functions of several variables, extrema of functions of several variables, definite integrals, improper integrals

 

ว.คณ. 335 (206335)       :   การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์                                  3(3-0-6)

MATH 335                   :   Vector Analysis

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 261 (206261)

สนามเวกเตอร์และแบบเชิงอนุพันธ์ สนามกรอบ เทนเซอร์

Vector fields and differential forms, frame fields, tensors

 

ว.คณ. 336 (206336)       :   การวิเคราะห์เชิงจริง 1                                  3(3-0-6)

MATH 336                   :   Real Analysis 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 217 (206217)

จำนวนจริง ลำดับและอนุกรมของจำนวน ลิมิตและภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์

Real numbers, sequences and series of numbers, limits and continuity of functions, differentiation, Riemann integral

 

ว.คณ. 341 (206341)       :   สมการเชิงอนุพันธ์                                  3(3-0-6)

MATH 341                   :   Differential Equations

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 116 (206116) หรือ ว.คณ. 203 (206203)

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสองและอันดับสูง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

First order ordinary differential equations, second and higher order ordinary differential equations, linear system of ordinary differential equations, Laplace transform, series solutions of ordinary differential equations, partial differential equations

 

ว.คณ. 355 (206355)       :   วิธีเชิงตัวเลข                                  3(3-0-6)

MATH 355                   :   Numerical Method

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 116 (206116) หรือ ว.คณ. 203 (206203)

                                      หรือ ว.คณ. 261 (206261)

การแสดงค่าเชิงตัวเลขและค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการหนึ่งตัวแปร ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงด้วยพหุนามและการปรับเส้นโค้ง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

Numerical representation and error, solution of one variable equation, numerical solution of systems of linear and nonlinear equations, interpolating polynomial and curve fitting, numerical differentiation and numerical integration, numerical solution for ordinary differential equations

 

ว.คณ. 357 (206357)       :   การคณนาเชิงวิทยาศาสตร์                                  3(2-3-4)

MATH 357                   :   Scientific Computation

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 253 (206253) หรือ ว.คณ. 254 (206254)

การเข้าสู่ขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหา ตัวแทนวัตถุทางคณิตศาสตร์ ทฤษฎีกราฟเชิงคณนา การแก้ปัญหาโดยใช้พหุนาม เรขาคณิตเชิงคณนาเบื้องต้น

Algorithmic approach to problem solving, representation of mathematical objects, computational graph theory, problem solving using polynomials, introduction to computational geometry

 

ว.คณ. 358 (206358)       :   คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล               3(3-0-6)

MATH 358                   :   Mathematics for Data Science

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 111 (206111)

การให้รหัสพื้นฐาน ระบบสมการ การปรับข้อมูล ข้อมูลมิติสูง การแบ่งกลุ่มและการจัดหมวดหมู่ การแปลงฟูเรียร์ แคลคูลัสเชิงตัวเลข

Basic coding, systems of equations, data fitting, high dimensional data, clustering and classification, Fourier transform, numerical calculus

 

ว.คณ. 362 (206362)       :   สมการเชิงอนุพันธ์ประยุกต์สําหรับวิศวกร                 3(3-0-6)

MATH 362                   :   Applied Differential Equation for Engineers

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) หรือ ว.คณ. 261 (206261)

                                      (เทียบเท่ากับกระบวนวิชา ว.คณ. 341)

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับสูง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ วิธีผลเฉลยอนุกรม สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

Second and higher order ordinary differential equations, system of first order linear and nonlinear differential equations, Laplace transforms and applications, series solution method, partial differential equations

 

ว.คณ. 367 (206367)       :   วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 2                                  3(3-0-6)

MATH 367                   :   Mathematical Methods 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) หรือ ว.คณ. 261 (206261)

ฟังก์ชันพิเศษ อนุกรมฟูเรียร์และผลการแปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและปัญหาค่าขอบ วิธีเชิงตัวเลข

Special functions, Fourier series and Fourier transform, partial differential equations and boundaryvalue problems, numerical methods

 

ว.คณ. 368 (206368)       :   วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 3                                  3(3-0-6)

MATH 368                   :   Mathematical Methods 3

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. ( 206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) หรือ ว.คณ. 261 (206261)

อนุกรมเทย์เลอร์ การแปลงเชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน

Taylor’s series, linear transformations, Laplace transformation, functions of a complex variable

 

ว.คณ. 370 (206370)       :   ความน่าจะเป็น 1                                  3(3-0-6)

MATH 370                   :   Probability 1

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 203 (206203) หรือ ว.คณ. 261 (206261)

รากฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวังและโมเมนต์ของตัวแปรสุ่ม การประมาณตัวแปรสุ่ม

Foundation of probability, conditional probability, random variables, expectation and moment of random variables, approximation of random variables

 

ว.คณ. 381 (206381)       :   คณิตศาสตร์เชิงการจัด                                  3(3-0-6)

MATH 381                   :   Combinatorics

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 183 (206183) หรือ ว.คณ. 217 (206217) หรือ ว.คณ. 281 (206281)

วิธีการนับทั่วไปสำหรับการจัดเรียงและการเลือก ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด หลักการเพิ่มเข้าตัดออก สูตรการแจงนับของพอลยา การออกแบบเชิงการจัด

General counting methods for arrangements and selections, generating functions, recurrence relations, principles of inclusion and exclusion, Polya’s enumeration formula, combinatorial designs

 

ว.คณ. 383 (206383)       :   แบบจำลองการวิจัยดำเนินงานเชิงกำหนด        3(3-0-6)

MATH 383                   :   Deterministic Operations Research Models

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 162 (206162) หรือ ว.คณ. 172 (206172)

การวิจัยดำเนินงานเชิงกำหนด ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น ตัวแบบเชิงจำนวนเต็มและเชิงการจัด การประยุกต์การวิจัยดำเนินงานในโลกจริง

Deterministic operations research, linear programming models, integer and combinatorial models, real world operations research applications

 

ว.คณ. 390 (206390)       :   สัมมนาทางคณิตศาสตร์                                  1(1-0-2)

MATH 390                   :   Seminar in Mathematics

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   นักศึกษาชั้นปีที่ 3

การนำเสนอหัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่ทันสมัยและการเขียนรายงาน ภายใต้การแนะนำของคณาจารย์ การวัดและประเมินผลเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่าน

Presentation and report writing of current mathematical topics under supervision of staff. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis.

 

ว.คณ. 411 (206411)       :   เรขาคณิตแบบฉบับ                                  3(3-0-6)

MATH 411                   :   Classical Geometry

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 217 (206217)

แนวคิดเชิงสัจพจน์ ระบบทางเรขาคณิตแบบยุคลิด ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสามเหลี่ยม ทฤษฎีบทเกี่ยวกับวงกลม ทฤษฎีบทเชวาและเมเนเลอัส ทฤษฎีบทเกี่ยวกับสี่เหลี่ยม พื้นที่ ตรีโกณมิติ อสมการเรขาคณิต

Axiomatic concepts and Euclidean geometry system, theorems of triangles, theorems of circles, Ceva and Menelaus theorem, theorems of rectangles, area, trigonometry, geometric inequality

 

ว.คณ. 412 (206412)       :   ทอพอโลยี                                  3(3-0-6)

MATH 412                   :   Topology

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 313 (206313)

ทบทวนปริภูมิเชิงทอพอโลยี ฐานและฐานย่อยสำหรับทอพอโลยี ภาวะนับได้และภาวะแยกได้ ความเชื่อมโยงและความกระชับ สัจพจน์การแยก ปริภูมิผลคูณและปริภูมิผลหาร

Review of topological spaces, bases and subbases for a topology, countability and separability, connectedness and compactness, separation axioms, product spaces and quotient spaces

 

ว.คณ. 415 (206415)       :   ทฤษฎีฮอมอโทปีเบื้องต้น                                  3(3-0-6)

MATH 415                   :   Introduction to Homotopy Theory

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 313 (206313)

ทอพอโลยี พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น ฮอมอโทปี กรุปหลักมูล การหดและการหดแปลงรูป การสมมูลเชิงฮอมอโทปี ปริภูมิปก กรุปหลักมูลของ 

Topology, introduction to abstract algebra, homotopies, fundamental groups, retractions and deformation retractions, homotopy equivalences, covering spaces, the fundamental group of 

 

ว.คณ. 421 (206421)       :   พีชคณิตนามธรรม                                  3(3-0-6)

MATH 421                   :   Abstract Algebra

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 321 (206321)

สมบัติพื้นฐานบางประการของกรุป ริง และฟีลด์ กรุป กรุปพี ริง ริงพหุนาม

Some elementary properties of groups, rings and fields, groups, P-groups, rings, polynomial rings

 

ว.คณ. 423 (206423)       :   เวฟเลทส์                                  3(3-0-6)

MATH 423                   :   Wavelets

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 325 (206325) หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา

ภาพรวมของการประยุกต์และพัฒนาการของเวฟเลทส์ ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ การแปลงฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์แบบจำกัด เวฟเลทส์แบบแฮร์อย่างง่าย ฐานเชิงตั้งฉากปกติของเวฟเลทส์ การวิเคราะห์มัลติ-รีโซลูชัน การประยุกต์ของเวฟเลทส์

Overview of applications and development of wavelets, mathematical preliminaries, Fourier transform and discrete Fourier transform, simple Haar wavelets, orthonormal bases wavelets, multi-resolution analysis, applications of wavelets

 

ว.คณ. 426 (206426)       :   พีชคณิตเชิงเส้น 2                                  3(3-0-6)

MATH 426                   :   Linear Algebra 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 325 (206325)

ทบทวนรูปแบบบัญญัติมูลฐาน รูปแบบตรรกยะและรูปแบบจอร์แดน หลักการดีคัพปลิง การประยุกต์ที่สำคัญบางอย่าง ตัวดำเนินการบนปริภูมิผลคูณภายในและรูปแบบเชิงเส้นคู่ สเปกตรา

Review of elementary canonical forms, the rational and Jordan forms, the decoupling principle, some crucial applications, operators on inner product spaces and bilinear forms, spectra

 

ว.คณ. 427 (206427)       :   ทฤษฎีจำนวน 2                                  3(3-0-6)

MATH 427                   :   Theory of Numbers 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 327 (206327)

ฟังก์ชันเลขคณิต เศษส่วนต่อเนื่อง ฟิลด์จำนวนพีชคณิตกำลังสอง เรขาคณิตของจำนวน

Arithmatical functions, continued fractions, quadratic algebraic number fields, geometry of numbers

 

ว.คณ. 428 (206428)       :   ทฤษฎีรหัส                                  3(3-0-6)

MATH 428                   :   Coding Theory

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 321 (206321) หรือ ว.คณ. 325 (206325)

บทนำสู่ทฤษฎีรหัส รหัสเชิงเส้น ขอบเขตของรหัสและรหัส รหัสพหุนาม

Introduction to coding theory, linear codes, bounds in coding theory and codes, polynomial codes

 

ว.คณ. 432 (206432)       :   การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบื้องต้น                        3(3-0-6)

MATH 432                   :   Introduction to Functional Analysis

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 336 (206336)

ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ตัวดำเนินการเชิงเส้นที่มีขอบเขตและปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายในและปริภูมิฮิลเบิร์ต

Normed spaces and Banach spaces, bounded linear operators and dual spaces, inner product spaces and Hilbert spaces

 

ว.คณ. 435 (206435)       :   การวิเคราะห์เชิงจริง 2                                  3(3-0-6)

MATH 435                   :   Real Analysis 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 336 (206336)

ลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน เมเชอร์เลอเบก ปริพันธ์เลอเบก ปริภูมิ 

Sequences and series of functions, Lebesgue measure, the Lebesgue integral, the   spaces

 

ว.คณ. 436 (206436)       :   แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น                        3(3-0-6)

MATH 436                   :   Introduction to Calculus of Variations

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 331 (206331) หรือ ว.คณ. 341 (206341)

การแปรผันของฟังก์ชันนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การแปรผันของฟังก์ชันนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันไม่ทราบค่า n ฟังก์ชัน การแปรผันของฟังก์ชันนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหลายตัวแปร วิธีตรงในปัญหาการแปรผัน

The variation of functional depending on function of one variable, the variation of functional depending on n unknown functions, the variation of functional depending on function of several variables, direct method in variational problems

 

ว.คณ. 437 (206437)       :   ตัวแปรเชิงซ้อน                                  3(3-0-6)

MATH 437                   :   Complex Variables

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 211 (206211)

ระนาบเชิงซ้อนและฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน สมการโคชี-รีมันน์ ฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงซ้อน อนุกรมกำลัง ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ บทนำสู่การส่งคงแบบ

The complex plane and functions of a complex variable, the Cauchy-Riemann equations, elementary functions, complex integral, power series, residue theorem and its applications, introduction to conformal mapping

 

ว.คณ. 438 (206438)       :   ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์                       3(3-0-6)

MATH 438                   :   Fixed Point Theory and Applications

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 313 (206313)

ทบทวนแนวคิดของปริภูมิเมตริกและปริภูมิบานาค ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริกและการประยุกต์ ภาวะคอนเวกซ์ ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิบานาคและการประยุกต์ การสมนัย ทฤษฎีบทจุดตรึงสำหรับการส่งหลายค่าและการประยุกต์

Review the concept of metric spaces and Banach spaces, fixed point theory in metric spaces and applications, convexity, fixed point theory in Banach spaces and applications, correspondences, fixed point theory for multi-valued mappings and applications

 

ว.คณ. 441 (206441)       :   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น                         3(3-0-6)

MATH 441                   :   Nonlinear Ordinary Differential Equations

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 267 (206267) หรือ ว.คณ. 341 (206341)

สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นในหนึ่งมิติ สมการเชิงอนุพันธ์อิสระไม่เชิงเส้นในสองมิติ สมการเชิงอนุพันธ์อิสระไม่เชิงเส้นอันดับสูง ผลเฉลยเป็นคาบ

One dimensional nonlinear differential equations, two dimensional nonlinear autonomous differential equations, higher dimensional nonlinear autonomous differential equations, periodic solution

 

ว.คณ. 442 (206442)       :   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                                  3(3-0-6)

MATH 442                   :   Partial Differential Equations

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 267 (206267) หรือ ว.คณ. 341 (206341)

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง ทฤษฎีบทสตูร์ม-ลียูวีล ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

First order partial differential equations, second order partial differential equations, Sturm-Liouville theory, solution of partial differential equations

 

ว.คณ. 446 (206446)       :   เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์                                  3(3-0-6)

MATH 446                   :   Differential Geometry

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 335 (206335)

แคลคูลัสบนผิว ความโค้ง เรขาคณิตของผิวในปริภูมิจริงสามมิติ

Calculus on surfaces, curvatures, geometry of surfaces in three dimensional real space

 

ว.คณ. 453 (206453)       :   การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณนา                          3(3-0-6)

MATH 453                   :   Computational Optimization

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   นักศึกษาชั้นปีที่ 3

ภาพรวมของการหาค่าเหมาะที่สุดแบบคณนา ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด การหาค่าเหมาะที่สุดโดยการจำลอง

Overview of computational optimization, optimization algorithms, simulation optimization

 

ว.คณ. 455 (206455)       :   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                                  3(3-0-6)

MATH 455                   :   Numerical Analysis

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 355 (206355)

ทฤษฎีการประมาณค่าในช่วง การประมาณฟังก์ชัน การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะของเมทริกช์

Interpolation theory, approximation of functions, numerical analysis for ordinary differential equations, numerical analysis for partial differential equations, matrix eigenvalues problem

 

ว.คณ. 456 (206456)       :   วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์                    3(3-0-6)

MATH 456                   :   Numerical Method for Differential Equations

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 355 (206355)

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ปัญหาค่าขอบและปัญหาค่าเจาะจง ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงพาราโบลา ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงไฮเพอร์โบลา

Numerical solutions of ordinary differential equations, boundary value problems and eigenvalue problems, numerical solutions of elliptic partial differential equations, numerical solutions of parabolic partial differential equations, numerical solutions of hyperbolic partial differential equations

 

ว.คณ. 457 (206457)       :   คณิตศาสตร์อนุพันธ์การเงิน                                  3(3-0-6)

MATH 457                   :   Mathematics of Financial Derivatives

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 370 (206370)

บทนำสู่อนุพันธ์และตลาด แบบจำลองของสินทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยง แบบจำลองของสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแบบจำลองของอนุพันธ์ทางการเงิน การหาค่าเหมาะที่สุดของหลักทรัพย์ในครอบครอง

Introduction to derivatives and markets, risk-free assets models, risky assets models, financial derivative models, portfolio optimization

 

ว.คณ. 463 (206463)       :   การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด                         3(3-0-6)

MATH 463                   :   Deterministic Optimization

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 325 (206325) และ ว.คณ. 336 (206336)

แบบจำลองการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด กำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงจำนวนเต็ม การวิเคราะห์โครงข่าย กำหนดการเชิงเป้าหมาย กำหนดการไม่เชิงเส้น

Deterministic optimization models, linear programming, integer programming, network analysis, goal programming, nonlinear programming

 

 

 

ว.คณ. 464 (206464)       :   ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น         3(3-0-6)

 

MATH 464                   :   Introduction to Mathematical Control Theory

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 325 (206325) และ ว.คณ. 341 (206341)

บทนำ ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ การสร้างตัวแบบของระบบควบคุม ผลเฉลยของสมการสถานะ ภาวะควบคุมได้ ภาวะสังเกตได้ ทฤษฎีบทเสถียรภาพ การวางตำแหน่งโพลและการป้อนกลับสถานะ ตัวประมาณค่าสถานะและตัวสังเกตสถานะ การควบคุมเหมาะที่สุดเบื้องต้น

Introduction, mathematical preliminary, modelling of control systems, solutions of state equations, controllability, observability, stability theory, pole placement and state feedback, state estimator and observer, introduction to optimal control

 

ว.คณ. 465 (206465)       :   หลักการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์              3(3-0-6)

MATH 465                   :   Principles of Mathematical Modeling

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 341 (206341)

หลักมูลของการจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ การจำลองแบบเชิงการสังเกต ตัวแบบวิยุตที่ใช้สมการผลต่าง ตัวแบบต่อเนื่องที่ใช้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ตัวแบบที่ใช้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

Fundamentals of mathematical modeling, observational modeling, discrete models using difference equations, continuous models using ordinary differential equations, models using partial differential equations

 

ว.คณ. 467 (206467)       :   ข่ายงานประสาท                                  3(3-0-6)

MATH 467                   :   Neural Networks

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 324 (206324) หรือ ว.คณ. 325 (206325) หรือ ว.คณ. 367 (206367)

บทนำสำหรับข่ายงานและการเรียนรู้ของเครื่อง เพอร์เซปตรอน ข่ายงานป้อนไปข้างหน้า ข่ายงานแบบวนซ้ำ

Introduction to neural networks and machine learning, perceptron, feed-forward networks, recurrent networks

 

ว.คณ. 470 (206470)       :   ความน่าจะเป็น 2                                  3(3-0-6)

MATH 470                   :   Probability 2

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 370 (206370)

ตัวแปรสุ่มผสม ตัวแปรสุ่มมีเงื่อนไข ตัวแปรสุ่มหลายตัวแปร ทฤษฎีบทลิมิต เทคนิคการคณนาในการสุ่มตัวอย่างและการประมาณค่า

Mixed random variables, conditional random variables, multivariate random variables, limit theorems, computational techniques in sampling and estimation

 

 

 

ว.คณ. 471 (206471)       :   คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น                        3(3-0-6)

 

MATH 471                   :   Introduction to Actuarial Mathematics

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 370 (206370) หรือ ว.สถ. 323 (208323)

ตัวแปรสุ่มในคณิตศาสตร์ประกันภัย แนวคิดทางคณิตศาสตร์สำหรับประกันวินาศภัย การแจกแจงความสูญเสีย การเรียกร้องรวมยอด การประกันภัยต่อ ทฤษฎีการล้มละลาย ระบบส่วนลดของการไม่เรียกร้อง สามเหลี่ยมการล่าช้า

Random variables in actuarial mathematics, mathematical concepts in non-life insurance, loss distributions, aggregate claims, reinsurance, ruin theories, no claim discount system, delayed triangle

 

ว.คณ. 473 (206473)       :   การหาค่าเหมาะที่สุดของหลักทรัพย์ในครอบครอง    3(3-0-6)

MATH 473                   :   Portfolio Optimization

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 112 (206112) หรือ ว.คณ. 300 (206300)

การหาค่าเหมาะที่สุดของหลักทรัพย์ในครอบครอง การหาค่าเหมาะที่สุดแบบกำลังสองและแบบไม่เป็นเชิงเส้น ปัญหาขอบเขตที่มีประสิทธิภาพ แบบจำลองการกำหนดราคาทรัพย์สินประเภททุน การหาค่าเหมาะที่สุดของหลักทรัพย์ในครอบครองแบบมีเงื่อนไขบังคับ อัตราส่วนชาร์ป

Portfolio optimization, quadratic and nonlinear optimization, efficient frontier problem, capital asset pricing models, portfolio optimization with constraints, Sharpe ratios

 

ว.คณ. 474 (206474)       :   กระบวนการเฟ้นสุ่มและทฤษฎีมาร์ติงเกล             3(3-0-6)

MATH 474                   :   Stochastic Processes and Martingale Theory

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 370 (206370)

บทนำสู่กระบวนการเฟ้นสุ่ม กระบวนการเฟ้นสุ่มแบบเวลาวิยุต กระบวนการเฟ้นสุ่มแบบเวลาต่อเนื่อง ทฤษฎีมาร์ติงเกล

Introduction to stochastic processes, discrete time stochastic processes, continuous time stochastic processes, martingale theories

 

ว.คณ. 476 (206476)       :   ทฤษฎีเกม                                  3(3-0-6)

MATH 476                   :   Game Theory

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   นักศึกษาชั้นปีที่ 3

เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันที่มีข้อมูลครบถ้วน เกมแบบเล่นพร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน เกมแบบเล่นไม่พร้อมกันที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน

Static games of complete information, dynamic games of complete information, static games of incomplete information, dynamic games of incomplete information

 

ว.คณ. 481 (206481)       :   ทฤษฎีกราฟ                                  3(3-0-6)

MATH 481                   :   Graph Theory

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 183 (206183) หรือ ว.คณ. 217 (206217) หรือ ว.คณ. 281 (206281)

บทนำ ทฤษฎีกราฟมูลฐาน กราฟต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และกราฟแบบแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบ การให้สีกราฟ

Introduction, elementary graph theory, trees, Eulerian and Hamiltonian graphs, planar graphs and graph colorings

 

ว.คณ. 483 (206483)       :   การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด                              3(3-0-6)

MATH 483                   :   Combinatorial Optimization

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   ว.คณ. 281 (206281) หรือ ว.คณ. 383 (206383)

ปัญหาและขั้นตอนวิธี วิถีและต้นไม้เหมาะที่สุด ปัญหาการไหลที่มีค่าใช้จ่ายต่ำสุด การจับคู่เหมาะที่สุด ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย เอ็นพีและเอ็นพีบริบูรณ์

Problems and algorithms, optimal trees and paths, minimum cost flow problems, optimal matchings, traveling salesman problem, NP and NP completeness

 

ว.คณ. 492 (206492)       :   การฝึกงานทางคณิตศาสตร์                                  1(0-6-0)

MATH 492                   :   Mathematical Practicum

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และตามความเห็นชอบของภาควิชา

นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานด้านคณิตศาสตร์ และ/หรือด้านที่เกี่ยวข้อง ในองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ โดยได้มีการจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วยวาจาต่อคณาจารย์และผู้ที่สนใจ การให้ลำดับขั้นเป็นที่พอใน (Satisfactory: S) และไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory: U) โดยภาควิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

Students attend a job practicum in mathematics and /or related fields in a private organization or government office. Student are required to do a written report and oral presentation to facuty. Grading will be given on the satisfactory (S) and unsatisfactory (U) basis by the department which is determined by student's performance.

 

ว.คณ. 495 (206495)       :   สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์                                  6 หน่วยกิต

MATH 495                   :   Cooperative Education in Mathematics

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ว.คณ. 492 (206492) และตามความเห็นชอบของภาควิชา

นักศึกษาปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์ และ/หรือด้านที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอนเสมือนพนักงานในองค์กรเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาและปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปภายใต้การกำกับดูแลของผู้ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยมีการจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วยปากเปล่าต่อหน่วยงาน คณาจารย์และผู้ที่สนใจทั้งในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติงานภายใต้กรอบงานและโครงงานสหกิจศึกษา รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้จากโครงงานสหกิจศึกษา การให้ลำดับขั้นเป็นที่พอใจ (Satisfactory: S) และไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory: U) โดยภาควิชา ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ที่ได้จากโครงงานสหกิจศึกษา

Students are required to work in mathematics and /or related fields in positions of responsibility in a private organization or government office for not less than 1 semester with at least 36 hours per week continuously. Students work like employees under supervision of in charge trainer at the organization and instructor(s) of the department. A written report and oral presentation are required to the agency, faculty and people who are interested both in the process of working within framework and results from the cooperative education project. Grading will be given on the satisfactory (S) and unsatisfactory (U) basis by the department which is determined by performance and results from the cooperative education project.

 

ว.คณ. 499 (206499)       :   การค้นคว้าอิสระ                                  3 หน่วยกิต

MATH 499                   :   Independent Study

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       :   นักศึกษาชั้นปีที่ 4

กระบวนวิชานี้ เน้นการศึกษาอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ของสาขาวิชาเอกหรือวิชารองของนักศึกษา โครงงานของแต่ละคนจะต้องเรียบเรียง เขียนเป็นรายงานส่งและมีการสอบปากเปล่า (วัดผลด้วยอักษร S/U และกำหนดให้ใช้อักษร P

The course concentrates on intensive work in a special area of students' major or minor field. Each individual project is to culminate in a comprehensive written report and oral examination. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis.

 

 

 

 

 
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280