Gifted math


ครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ (Gifted Math)

ภูมิหลัง

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรสาหรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพทางด้านวิชาการและประสบการณ์

เป้าหมาย

คัดกรองนักเรียนโดยการทดสอบจากนักเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ให้ได้จานวน 10 คน

 

 

เอกสารโครงการ

ประกาศคะแนนสอบ
ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280