ศิษย์เก่าภาควิชาคณิตศาสตร์ลำดับ (No.) รหัสนักศึกษา (Student ID) ชื่อ ระดับ สาขาวิชาติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280