เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ Analysis , Topology, Fixed Point, Algebra
2 รศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน Analysis , Fixed Point
3 รศ. ดร.สันติ ทาเสนา Analysis
4 ผศ. ดร.ภรัณยู จันทร Analysis , Topology, Fixed Point
5 รศ. ดร.ธนดล ชาวบ้านเกาะ Analysis , Algebra
6 ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ Analysis
7 ผศ. ดร.เฉลิมพล บุญปก Analysis , Mathematical Modeling
8 รศ. ดร.บัญชา ปัญญานาค Analysis , Fixed Point
9 รศ. ดร.สมลักษณ์ อุตุดี Analysis
10 รศ. ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา Analysis
11 รศ. ดร.อัญชลี เข็มเพ็ชร์ Analysis
12 ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้ Analysis , Fixed Point
13 รศ. ดร.อรรถพล แก้วขาว Analysis , Fixed Point
14 รศ. ดร.เบน วงศ์สายใจ Analysis
15 รศ. ดร.กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์ Analysis , Mathematical Modeling, Computational Mathematics
16 ผศ. ดร.ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ Analysis , Optimization, Mathematical Modeling, Computational Mathematics
17 รศ. ดร.ภักดี เจริญสวรรค์ Analysis , Fixed Point
18 ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Analysis , Fixed Point, Discrete Mathematics
19 ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ Analysis , Mathematical Modeling
20 รศ. ดร.ปฤษณา กลับอุดม Analysis
21 รศ. ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ Analysis , Fixed Point
22 อ. ดร.วันเฉลิม สุขภิการนนท์ Analysis
23 อ. ดร.วันเฉลิม สุขภิการนนท์ Analysis
24 อ. ดร.ขวัญชัย กันไว Analysis

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280