ผศ. ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์

Asst. Prof. Dr. Atichart Kettapun

อาจารย์


Room

MB2101

Telephone

053-943326 # 108

Email

Website

Education Background


วท.ด. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
M.A. (Mathematics), University of California at Santa Cruz, USA, 2000
วท.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540

Research Area


Fixed Point Theory
Archaeological Mathematics
Mathematical Modeling
Mathematics Educationผลงานตีพิมพ์


scopus Online , Offline (html) งานวิจัยอื่นๆ   งานวิจัย cmumis


Featured Publications


1.) Seanprom U., Kaewkhao A., Tongsiri N., Kettapun A., A group action on pandiagonal lanna magic squares, Thai Journal of Mathematics, 16, (2018),443-453.

2.) Bussaban L., Kettapun A., Common fixed points of an iterative method for Berinde nonexpansive mappings, Thai Journal of Mathematics, 16, (2018),49-60.

3.) Kettapun A., Kananthai A., Suantai S., A new approximation method for common fixed points of a finite family of asymptotically quasi-nonexpansive mappings in Banach spaces, Computers and Mathematics with Applications, 60, (2010),1430-1439.

4.) Balmforth N.J., Ghadge S.A., Kettapun A., Mandre S.D., Bounds on double-diffusive convection, Journal of Fluid Mechanics, 569, (2006),29-50.

5.) Balmforth N.J., Janaki T.M., Kettapun A., On the bifurcation to moving fronts in discrete systems, Nonlinearity, 18, (2005),2145-2170.

Other Informationติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280