Admission News

Date News List    MATH Vision 2024


    ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำทั้งด้านการเรียน     การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
    ทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ
    บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข    รองศาสตรจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา
    หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
    วาระการบริหาร
    1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2567
 

Our Curriculum | หลักสูตรของเรา
 

Research@MATH | งานวิจัย

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ให้ความสำคัญกับงานวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ แก้ปัญหาต่าง ๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง และตอบโจทย์การแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม รวมถึงตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ

    • การวิจัยด้านคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ เน้นการศึกษาค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์
    • การวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ และนำทฤษฎี และวิธีการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ และนำผลไป ประยุกต์ใช้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
    • การวิจัยเชิงพหุวิทยาการ เน้นการนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปข้ามศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น สังคม ตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
    • การวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและสร้างสื่อการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน


Events

Calendar Activities

CMU WebsiteContact
Department of Mathematics,Faculty of Science, Chiang Mai University,
239 Huaykaew Road, Tumbol Suthep, Amphur Muang, Chiang Mai 50200 THAILAND
Tel. +6653943326 - 9
Fax +6653892280