กิจกรรมวิจัย


ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ TJCDCGGG2020+1


ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1) ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2564 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 3 กันยายน 2564
 
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านเรขาคณิตวิยุต เรขาคณิตเชิงคำนวณ ทฤษฎีกราฟ เกม และหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 150 คนจากทั่วโลก และมีการนำเสนอผลงานกว่า 60 เรื่อ
 
ในปัจจุบัน งานวิจัยด้านคณิตศาสตร์การคณนา (Computational Mathematics) เป็นหนึ่งในงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่เป็นงานวิจัยระดับแถวหน้า ทั้งด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ รวมถึงวิทยาการข้อมูล เนื่องจากการศึกษาด้านคณิตศาสตร์การคณนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านต่าง ๆ โดยหนึ่งในแนวทางการวิจัยที่มีการศึกษาคือ การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตวิยุต เรขาคณิตเชิงคำนวณ รวมถึงทฤษฎีกราฟ และเกม ในเชิงการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี ซึ่งปัจจุบันมีงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานวิจัยนี้ในระดับนานาชาติเป็นจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม งานวิจัยสาขาดังกล่าวปัจจุบันยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย
 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (JCDCGGG) เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ และเป็นหนึ่งในงานประชุมที่มีชื่อเสียงในงานวิจัยด้านนี้ ซึ่งเป็นงานประชุมที่มีนักวิจัยระดับแถวหน้าจากหลากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
 
ในปี พ.ศ. 2564 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมนานาชาติ The 23rd Thailand-Japan Conference on Discrete and Computational Geometry, Graphs, and Games (TJCDCGGG2020+1) ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งเป็นงานประชุมในชุดการประชุม JCDCGGG โดยมีการจัดงานประชุมนี้ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษาได้นำเสนอผลงานทางวิชาการและศึกษาประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวข้องกับเรขาคณิตวิยุต เรขาคณิตเชิงคำนวณ ทฤษฎีกราฟ และเกม รวมถึงสร้างความตระหนักถึงการทำวิจัยในด้านดังกล่าวในประเทศไทย และสร้างเครือข่ายการวิจัยในด้านดังกล่าวทั้งภายในและต่างประเทศ
 
  วันที่ 11 ก.ย. 2564


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280