กิจกรรมวิจัย


การประชุมวิชาการนานาชาติ ICYAT2019The 15th International Conference of Young Algebraists in Thailand (ICYAT2019) is a collaboration between universities in Thailand. 

The conference will be held at the Department of Mathematics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand in November 19-21, 2019.

Contributed talks are welcome and the Conference Proceedings will be published.

Please visit the official website http://www.math.science.cmu.ac.th/ICYAT2019/

  วันที่ 4 มี.ค. 2562


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280