เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ Fixed Point , Topology, Analysis, Algebra
2 รศ. ดร.วารุนันท์ อินถาก้อน Fixed Point , Analysis
3 ผศ. ดร.ภรัณยู จันทร Fixed Point , Topology, Analysis
4 รศ. ดร.บัญชา ปัญญานาค Fixed Point , Analysis
5 ศ. ดร.สุเทพ สวนใต้ Fixed Point , Analysis
6 รศ. ดร.อรรถพล แก้วขาว Fixed Point , Analysis
7 รศ. ดร.ภักดี เจริญสวรรค์ Fixed Point , Analysis
8 ผศ. ดร.หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล Fixed Point , Discrete Mathematics, Analysis
9 รศ. ดร.นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์ Fixed Point , Analysis

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280