เลือก Research Field

ลำดับ ชื่อ Research Field
1 ศ. ดร.สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี Algebra
2 ผศ. ดร.วรพงศ์ ฟูปินวงศ์ Algebra , Topology, Fixed Point, Analysis
3 รศ. ดร.ปรารถนา ใจผ่อง Algebra , Topology
4 รศ. ดร.ธนดล ชาวบ้านเกาะ Algebra , Analysis
5 รศ. ดร.กฤษฎา สังขนันท์ Algebra
6 รศ. ดร.สายัญ ปันมา Algebra , Discrete Mathematics
7 รศ. ดร.ธีระพงษ์ สุขสำราญ Algebra
8 ผศ. ดร.เป็นหญิง โรจนกุล Algebra , Discrete Mathematics
9 ผศ. ดร.ปรียานุช โหนแหยม Algebra
10 ผศ. ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ Algebra , Topology, Discrete Mathematics, Computational Mathematics

ติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280