Gifted Math


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนน GM ม.4 เทอม 1-67.xlsx
2 คะแนน GM ม.5 เทอม 1-67.xlsx

  วันที่ 10 ก.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280