ข่าวรับสมัครนักศึกษา


รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับ ทุน พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับ ทุน พสวท. (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

 

จำนวนรับ 5 ทุน โดยให้เลือกเรียนใน 14 สาขาวิชา ดังนี้

 

 คณิตศาสตร์, สถิติ, เคมี, ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม, เคมีอุตสาหกรรม, ชีววิทยา, สัตววิทยา, จุลชีววิทยา, 

 ฟิสิกส์, วัสดุศาสตร์, ธรณีวิทยา, อัญมณีวิทยา, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิทยาการข้อมูล 

 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

https://cmu.to/dpst67-regis

อัพโหลดใบสมัครผ่านช่องทาง 

https://cmu.to/dpst67

 

Fackbook Link

  วันที่ 28 มิ.ย. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280