กิจกรรม ป.ตรี


โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาคณิตศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 "อ่าน-แปล-พิมพ์-นำเสนอบทความทางคณิตศาสตร์"หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดชุดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในด้านการอ่าน แปลบทความทางคณิตศาสตร์ การเรียงพิมพ์ด้วย LaTeX และ Microsoft Word อย่างมืออาชีพ และเทคนิคการนำเสนอผลงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางวิชาการที่จำเป็นแก่นักศึกษา ตลอดจนเสริมศักยภาพด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน และพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารทางวิชาการ โดยมีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ดังนี้
  • Workshop เสริมทักษะการอ่าน - แปล บทความทางคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 - 12.00 น. โดย ผศ.ดร.สุปรีดี แดงสกุล
  • Workshop การพิมพ์รายงาน 206390 ด้วยโปรแกรมภาษา LaTeX เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดย ผศ.ดร.ภรัณยู จันทร และ การพิมพ์รายงานด้วย  Microsoft Word แบบมืออาชีพ เวลา 13.00 - 16.00 น. โดย ผศ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล
  • Workshop เทคนิคการนำเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะในกระบวนวิชา 206390 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 โดย ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี และ ผศ.ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์
กิจกรรมทั้งสามกิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 206390 ในภาคการศึกษา 2/2566 และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างคึกคัก โดยภาควิชาคณิตศาสตร์มีการจัดการอบรมเหล่านี้ในทุกภาคการศึกษา และเป็นกิจกรรมที่กำหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกระบวนวิชา 206390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้อย่างน้อยหัวข้อละหนึ่งครั้ง
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาโดยมีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพสูง พร้อมรับการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง
  วันที่ 10 ม.ค. 2567


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280