Gifted Math


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 4 ประจำปี 2566


รายละเอียด (Thai)
รายการเอกสาร Download
1 คะแนนรวมสอบ4-66.xlsx
2 คะแนน-ม.5-Cal1-66.xlsx

  วันที่ 1 ธ.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280