กิจกรรมวิจัย


โครงการโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ศูนย์วิจัยด้านการจำลองเชิงคำนวณขั้นสูงสำหรับพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อมสีเขียว และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดโครงการโรงเรียนฤดูหนาวและการประชุมสัมมนาคณิตศาสตร์การเงินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 (The 2nd International Winter School and Symposium of Financial Mathematics in Thailand) ในระหว่างวันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยายทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์การเงิน จากผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์การเงินทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์การเงินต่อไป
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีเครือข่ายทางวิชาการที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับสากลต่อไป
  วันที่ 22 พ.ย. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280