กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (MATH SCI CMU Colloquium) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ (CMU Math Colloquium) ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน เวลา 9.00 -10.15 น. 
ณ ห้องบรรยาย MB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์
 
ในหัวข้อ
From Mathematics to Financial Plan
จากคณิตศาสตร์ สู่การวางแผนการเงิน
 
โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร ธรรมรงรัตน์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและความเข้มแข็งทางวิชาการของภาควิชา เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจและหลากหลาย รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
 
ดูรายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ http://www.math.science.cmu.ac.th/seminarsรายการเอกสาร Download
1 202311_Poster.pdf

  วันที่ 12 พ.ย. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280