โอลิมปิกวิชาการ


โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2566ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย ร่วมจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ระหว่างวันที่ 13 - 26 ตุลาคม 2566 ณ โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เชียงราย โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมค่าย จำนวนศูนย์ละ 34 คน รวม 68 คน
 
ค่ายโอลิมปิกวิชาการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เป็นวิทยากรในการสอนตลอดค่าย ในการนี้ คณาจารย์จากภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมสังเกตการณ์ในการจัดการเรียนการสอนของทั้งสองโรงเรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการมีคุณภาพทัดเทียมการจัดการเรียนการสอนในศูนย์โอลิมปิกวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
 
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในปีนี้ มีจำนวนผู้สมัครสอบกว่า 3,000 คน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าค่าย และยืนยันสิทธิ์เข้าค่าย 1 ณ ศูนย์โรงเรียนทั้งสองโรง จำนวน 68 คน ทั้งนี้ ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวน 30 คน เข้าค่าย 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเดือนมีนาคม 2567 ต่อไป
 
นอกเหนือจากบทบาทของโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในการคัดเลือกนักเรียนเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับนานาชาติแล้ว จุดมุ่งหมายหลักของโครงการนี้ คือ การพัฒนาศักยภาพของครู นักเรียน และโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนระดับสากล รวมถึงการถึงทรัพยากรด้านการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในภูมิภาคอีกด้วย 
 
การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. นี้ เป็นหนึ่งในพันธกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้บริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ แขนงการสอนคณิตศาสตร์ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนระดับปริญญาตรีให้มีสมรรถนะในการสอนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนพิเศษ - เนื้อหาระดับโอลิมปิกวิชาการ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ที่มุ่งเน้นให้ครูในโรงเรียนได้เพิ่มสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนระดับที่สูงขึ้นด้วย
 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
  วันที่ 26 ต.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280