Gifted Math


ประกาศคะแนน Gifted Math ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

รายการเอกสาร Download
1 คะแนนนักเรียน-ม.4-GM-ครั้งที่-3-เทอม-1-66.xlsx
2 คะแนนนักเรียน-ม.5-GM-ครั้งที่-3-เทอม-1-66.xlsx

  วันที่ 29 ก.ย. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280