ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค 2566ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ในวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น

ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ขอความกรุณาโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน ดังไฟล์แนบ

 

หากรายชื่อผู้เข้าแข่งขันมีการตกหล่น หรือสะกดชื่อผิด ขอความกรุณาติดต่อผู้ประสานงาน ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ อีเมล sphothi@gmail.com

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 12.00 น.

เพื่อทำการแก้ไขชื่อ เพื่อทางภาควิชาคณิตศาสตร์ จะได้ดำเนินการจัดเตรียมเกียรติบัตร และการเตรียมการอื่น ๆ ในลำดับต่อไป

 
รายการเอกสาร Download
1 20230829 รายชื่อตอบปัญหา มต้น.pdf
2 20230829 รายชื่อตอบปัญหา มปลาย.pdf

  วันที่ 29 ส.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280