กิจกรรม ป.ตรี


โครงการเด็กคณิตกับการเป็นพลเมืองโลก "ยามว่างยามเย็น" ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566ภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยคณาจารย์ และฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาภาควิชา จัดโครงการเด็กคณิตกับการเป็นพลเมืองโลก "ยามว่างยามเย็น" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา โดยเมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 
 
ในกิจกรรมดังกล่าว มีการทำอาหารร่วมกันระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปี ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของภาควิชา ในเมนู ปอเปี๊ยะทอด (สูตรสุโขทัย), หมี่ยำ, ก๋วยเตี๋ยวคลุก รวมถึงการบริการอาหารว่างอื่น ๆ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร บริการอาหาร และการจัดเก็บทำความสะอาดสถานที่ บริเวณที่ตั้ง ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ของภาควิชา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง 
 
ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้ส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาทักษะต่าง ๆ นอกเหนือจากทักษะทางวิชาการ ตลอดจน soft skill เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน รวมถึงสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
 
  วันที่ 28 ก.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280