ข่าวกิจกรรมบริการวิชาการ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโครงงาน สำหรับครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ ภาควิชาสถิติ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ศวท-มช.) ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโครงงาน" เมื่อวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา

การอบรมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ (ศวท-มช.) เป็นประธานกล่าวเปิด และ รองศาสตราจารย์ พิษณุ เจียวคุณ หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับโครงงาน” จัดโดย ศวท-มช. ร่วมกับ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาสถิติ และศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ SCB4205 อาคาร 45 ปี (อาคาร SCB4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ เพื่อยกระดับความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติให้แก่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา สร้างความเข้าใจในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ ให้สามารถนำเสนอออกมาในรูปแบบโครงงงานได้ พร้อมทั้งผลักดันการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการศึกษาค้นคว้า การเพิ่มพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป และมีคณะครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 33 คน โดยอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ที่เป็นวิทยากร ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี และ ผศ.ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์

ภายหลังสิ้นสุดโครงการได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกร สุคันธมาลา หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวปิดและมอบเกียรติบัตรให้แก่คณะครูผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดในกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่อไป

ข้อมูลข่าว และภาพถ่ายกิจกรรมเพิ่มเติม จาก ศวท.มช. และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  วันที่ 18 ก.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280