กิจกรรม ป.ตรี


การฝึกประสบการณ์การทำงาน ของนักศึกษาระดับ ป.ตรี ผ่านการฝึกงานและการปฏิบัติงานวิจัยระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2565ในช่วงปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) ภาควิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มที่สนใจ ได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนี้

  • นายธีระพงษ์ หอมชื่น ฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพกรพื้นที่ สาขาสันกำแพง จ.เชียงใหม่
  • นางสาวกรรณิการ์ คำปลิว ฝึกปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลหริภุญชัย ราม จ.ลำพูน
  • นางสาวศรันย์ธร พิณวาณิช ฝึกปฏิบัติงาน ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานาคร
  • นางสาวสรียา พวงวิลัย ฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 1 จ.เชียงใหม่
  • นางสาวอักษราภัค ไทยปรีชา ฝึกปฏิบัติงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด จ. นครสวรรค์ 

นอกจากนี้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนโดยทุน พสวท. ได้มีโอกาสไปฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยระดับโลก ดังนี้

  • นายพีรวิชญ์ สุริยะ ฝึกปฏิบัติงานวิจัย ณ Graduate School of Information Science, The University of Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • นางสาวพรไพลิน หอมสมบัติ ฝึกปฏิบัติงานวิจัย ณ Department of Applied Mathematics, Graduate School of Science, Tokyo University of Science กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  • นางสาวนิยตา แสนงาย ฝึกปฏิบัติงานวิจัย ณ University of Derby เมืองดาร์บี้ ประเทศสหราชอาณาจักร

การฝึกปฏิบัติงาน และการฝึกปฏิบัติงานวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน กระบวนวิชา 206492 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ โดยเป็นกระบวนวิชาเลือกสำหรับนักศึกษารหัส 63 และเป็นกระบวนวิชาบังคับสำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 64 เป็นต้นไป 

ทั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง ในหน่วยงานที่อาศัยความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ ภายใต้ระบบการนิเทศและดูแลนักศึกษาอย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริงในการทำงาน และมีโอกาสเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงานวิจัย ภาควิชาได้อาศัยเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยและการจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัยระดับโลก เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาต่อไป

  วันที่ 5 มิ.ย. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280