ข่าวประชาสัมพันธ์


การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา


ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอส่งสำเนาหนังสือ

สำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร 0109/ว763 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระขนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 รายละเอียด

ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้รายละเอียดสามารถ download file ได้จาก www.ops.go.th หัวข้อประกาศ : หนังสือเวียนหน่วยงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานในสังกัดและโรงเรียนสาธิตทราบด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

http://www.ops.go.th
รายการเอกสาร Download
1 หนังสือเวียน.pdf

  วันที่ 22 พ.ค. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280