โอลิมปิกวิชาการ


ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2565ภาควิชาคณิตศาสตร์ ในฐานะศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาคณิตศาสตร์ จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 12 เมษายน 2566 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรูปแบบออนไซต์
 
การจัดการเรียนการสอนค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. เป็นกิจกรรมที่ภาควิชาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียนสำหรับเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงอบรมเนื้อหาที่ทำการแข่งขันอย่างเข้มข้น ตามธรรมนูญมูลนิธิโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ในค่าย 2 มีการเรียนการสอนรายวิชาต่าง  ๆ ประกอบด้วย
  • การพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชัยดี
  • เรขาคณิต โดย ผศ.ดร.เป็นหญิง โรจนกุล และ ผศ.ดร.สมลักษณ์ อุตุดี
  • ทฤษฎีจำนวน โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ, ผศ.ดร.เบน วงศ์สายใจ และ ผศ.ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ
  • อสมการ โดย ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ โพธิ
  • สมการเชิงฟังก์ชัน โดย ผศ.ดร.เบน วงศ์สายใจ
  • คอมบินาทอริก โดย ผศ.ดร.ปิยฉัตร ศรีประทักษ์
กิจกรรมดังกล่าว มีการคัดเลือกนักเรียนจากเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนอย่างเข้มข้นกว่า 2,500 คน เพื่อเข้าค่าย 1 จำนวน 70 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์โรงเรียนจักคำคณาธร จังหวัดลำพูน และศูนย์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จากนั้นคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ค่าย 2 จำนวน 31 คน โดยมีการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (Thailand Mathematical Olympiad: TMO) จำนวน 6 คน ซึ่งในปี พ.ศ.2566 นี้ จะได้ไปแข่งขัน ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นแบบ onsite ซึ่งภาควิชาให้ความระมัดระวังในการป้องกันฝุ่นควัน PM2.5 โดยบริการเครื่องฟอกอากาศและหน้ากากอนามัยตลอดการจัดกิจกรรม และมีครูผู้สอนค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 จากโรงเรียนในเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อบริการวิชาการแก่นักเรียน และบุคลากรทางคณิตศาสตร์อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนผู้มีความสามารถสูง และสร้างความผูกพันกับผู้เรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่วงการวิชาการต่อไป
 
ถ่ายภาพ โดย นายสิรภพ บัวหงษ์ นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 และพี่เลี้ยงค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
 
  วันที่ 13 เม.ย. 2566


หมวดหมู่ข่าว


ค้นหาข่าวติดต่อภาควิชา
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-943326 - 9
โทรสาร. 053-892280